maandag 21 november 2016

Onze dagvergoedingen

Beste ACOD-lid, beste collega, (verstuurd aan de leden ACOD-WASO, Vlaamse gewesten)

Er doen allerlei geruchten de ronde, zelfs in het genre "we zullen onze dagvergoedingen verliezen, en de vakbond weet er al van"...
Dringend tijd voor meer informatie dus.
En: Of we deze zullen verliezen, zal de komende weken uitsluitend afhangen van de actiebereidheid om dit te counteren.

In bijlage vind je het ontwerp-K.B. van het kabinet van Steven Vandeput (NVA), "minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken" (dit laatste kennelijk in bijberoep).
Dit container-K.B. lijst alle vergoedingen op. Voor de dagvergoedingen: artt. 81-91 (pp 48-52)
Dit ontwerp-K.B. is nog niet 'in eerste lezing' in de ministerraad geweest, nog niet aangekondigd voor de verplichte onderhandeling in Comité B, nog niet onderhandeld, en nog niet goedgekeurd door de regering.
Dit ontwerp van koninklijk besluit van de minister van openbaar ambt Steven Vandeput zou als resultaat hebben dat het rondreizend personeel van de federale sociale inspectiediensten haar recht op dagvergoedingen verliest. Want daardoor zou er enkel nog recht zijn op deze vergoedingen – van 10€ per dag… – voor verplaatsingen van meer dan 25 km buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats, die minstens 7 uren duren...

Dit zou een terugkeer zijn naar de toestand van 25 jaar geleden.
Toen was vastgesteld dat dergelijke regeling volstrekt onwerkbaar was, tot administratieve overlast en inefficiënte werkorganisatie leidde.
Bovendien was bij functieweging gebleken dat de sociaal controleurs van de sociale inspectiediensten moesten ingeschaald worden in niveau 1. Toen de overheid dit niet wou betalen, werden ze ingeschaald in niveau 2+ (nu niveau B) en werden deze forfaitaire dagvergoedingen – ten belope van forfaitair 16 of 17 vergoedingen per maand – als compensatie voor het loonverlies toegekend.
Dit leidde tot een efficiëntere geografische verdeling van de controlegebieden en een rationelere werkorganisatie.
Sindsdien werd deze vergoedingsregeling bij het openstellen van vacatures aangeprezen om bekwaam en geschoold personeel aan te trekken om deze belastende functie uit te oefenen. Keer op keer, bij elke selectieronde opnieuw...

Het ontwerp-K.B. van minister Steven Vandeput zou meteen de opheffing van deze ministeriële besluiten betekenen (zie ook art. 116, 24° en 25°, maar zelfs zonder deze bepaling betekent de opheffing van het K.B. van 24/12/1964 ook deze van de daarop gesteunde M.B.'s).
Samen met het schrappen van de telefoonvergoedingen impliceert dit een loonverlies van 3018 € netto per jaar!
(geïndexeerde cijfers niv.B aan het forfait van 16 vergoedingen per maand; meer info).

Dit is een financiële aderlating die het inspectiepersoneel zal demotiveren en onze inspectiediensten minder aantrekkelijk maken voor sollicitanten.
Daardoor zal de sociale fraudebestrijding waarvan de regering beweert een prioriteit te maken, een holle frase worden.
Door de toegenomen specialisatie binnen onze diensten - waarbij sommigen veel minder dan anderen 'buiten komen' - zal dit tot een oeverloze ontwrichting van de sociale inspectiediensten leiden!!!

Artikel 87 van het ontwerp-K.B. zou nog een forfaitair aantal vergoedingen per maand mogelijk maken, maar dan wel door de FOD-voorzitter of zijn afgevaardigde vast te stellen "op basis van de werkelijke prestaties van het personeelslid in de voorgaande maanden" en aan te passen "telkens hij dit nodig acht"...
Niet meer door een relatief stabiel M.B., maar vast te stellen op grond van de dagen met uithuizigheid van meer dan 25 km buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats gedurende minstens 7 uren...
Dus veel macht voor leidend ambtenaar, fragmentatie en - vooral - verdeel en heers.
Laat ons dus niet verdelen door sommigen te laten hopen op een beperkt(e) uitzondering(etje)

Als inspectiepersoneel van de sociale inspectiediensten verzetten wij ons tegen het afnemen van verloning en deze nieuwe afbraak van ons statuut.
Uw syndicaal verzet zal noodzakelijk zijn!Momenteel stemmen we de violen gelijk met de collega's van de verscheidene sociale inspectiediensten, en beraden we over de verdere actie-stappen.
Wordt vervolgd.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
0496/...
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
http://acodwaso.blogspot.be

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Fusies van sociale inspectiediensten

Beste ACOD-lid, beste collega (in BCC o.m. aan leden ACOD WASO O Vl)

De ministerraad heeft op 10/11/2016 beslist over te gaan tot fusies van sociale inspectiediensten, zoals in haar persbericht hieronder weergegeven. TSW en TWW worden daarbij niet genoemd.
Voor zover ik weet zou het weg-fusioneren van de SI ingaan vanaf 1/7/2016.

De ACOD verzet zich tegen het onderbrengen van sociale inspectiediensten onder een paritair beheerde sociale parastatales.
Deze werkwijze biedt onvoldoende garanties van de onafhankelijke werking van sociale inspectiedienste, een onafhankelijkheid zoals vereist door het Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Een sociale inspectiedienst moet onafhankelijk van inmenging van bovenaf kunnen werken. Maar een sociale parastatale zoals de RSZ wordt beheerd door een paritair beheersorgaan, waarin bijv. de werkgevers er een punt kunnen van maken dat bepaalde sectoren minder of niet worden gecontroleerd.
Bovendien is dit zonder sociaal overleg tot stand gekomen.

In dezelfde lijn ligt ook het zgn. Charter waarmee deze regering de sociale inspectiediensten probeert te herleiden tot 'coachers'. We zouden te snel 'repressief' optreden...

Werk je bij SI, dan zou ik je willen verzoeken om zich bij vragen te wenden tot je ACOD-afgevaardigden bij de SI.

Wordt vervolgd.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.bePersbericht ministerraad 10/11/2016:

Hervorming van de sociale inspectiediensten

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 10 novembre 2016
De ministerraad heeft een voorstel tot ervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd.
Het voorstel behelst de hervorming van de sociale inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande sociale inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping en de misbruiken op een meer efficiënte en daadkrachtige manier aangepakt zouden kunnen worden. Het voorstel is gebaseerd op 4 pijlers:
 1. bepalen van prioritaire doelstellingen
 2. nieuwe en versterkte Sociale Inlichingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
 3. nieuwe structuren en synergieën (integratie van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid in de RSZ, synergie tussen de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ, synergie tussen RVA en RIZIV, uitbreiding bevoegdheden sociaal inspecteurs)
 4. uniformisering van de processen van de sociale inspectiediensten.
De Ministerraad geeft de opdracht aan de bestaande Werkgroep Modernisering Sociale Zekerheid om de coördinatie tussen de diverse inspectiediensten verder te zetten en te versterken zonder de inningsprocessen in gevaar te brengen met het oog op meer slagkracht, zoals het regeerakkoord van 9 oktober 2014 stipuleert.--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

uurtje vroeger stoppen

Beste ACOD-lid (bcc Waso O-Vl + afgevaardigden andere gewesten),
Ter herinnering - het staat op het intranet van FOD WASO:
"Als een feestdag op een dinsdag of op een donderdag valt, maakt de FOD de brug.
Het personeel dat om één of andere reden op één van de dagen dienstvrijstelling afwezig is krijgt geen compensatiedag.
De laatste werkdag voor een feestdag krijg je 1 uur vermindering van de prestaties. Dit wil zeggen dat als een gewone werkdag 7u36 min telt, dat je die dag slechts 6u36 min moet werken. Je hoeft daarvoor geen regularisatiefiche op te maken."
Prettig weekend!

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde WASO

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

zaterdag 26 september 2015

Al ingeschreven om mee te betogen op 7 oktober?

Beste ACOD-lid, beste collega, (Oost-Vlaanderen)

Op woensdag 7 oktober '15 organiseren we in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB een nationale betoging te Brussel.
Met het oog op verdere mobilisatie is het van het allergrootste belang dat we daar met zijn allen zeer talrijk aanwezig zijn, samen met andere sociale bewegingen zoals Hart boven hard!
Dag op dag 1 jaar geleden werd een onverteerbaar regeerakkoord afgesloten. Het beleid van de deelregeringen is al niet veel beter.
De werkgevers en de financiële lobby's zitten in een zetel.

Een overzicht van 1 jaar rechtse regeringen vind je op de website: 7 oktober: nationale betoging | ABVV Oost-Vlaanderen en op de flyers in bijlage bij deze mail.

Het is tijd om het verzet een nieuw elan te geven.
De rijkdom in de samenleving - die ook de laatste 10-tallen jaren verder gemiddeld gestegen is - moet correct worden aangesproken en verdeeld.
ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN !!!

Daarom eisen we onder meer herstel van de pensioenregeling op 65 jaar incl. de oude vervroegde pensioenregeling, integrale automatische indexering van lonen en uitkeringen, herinvestering in de openbare diensten, belasting op de vermogens van de rijkste 1%, een vermogensshift in plaats van de zogenaamde "tax-shift" !

Praktisch:

De manifestatie start om 11u00 aan het Noordstation.  Vertrek is voorzien om 11u30 met aankomst op het Europaesplanade rond 13u00
Met de Algemene Centrale van Openbare Diensten spreken we af om 10h30à 11u00 aan het Consciencegebouw van de Vlaamse overheid, Koning Albert II-laan 15 in Brussel. Dit is op wandelafstand van het Noord-station.
Het vervoer gebeurt per trein.
Dit kan vanuit elk station, met een treinticket met CODE MFB. (je ticket vóór eind oktober aan mij bezorgen met op de achterkant je naam, bankrekeningnummer en handtekening)
Uiteraard betaalt de vakbond je treinticket (+maaltijdvergoeding).
Maar kom je vanuit één van deze grotere stations (zie lijst + treinuren), dan is er een onthaalstand van ABVV waar je je ticket afhaalt.
SCHRIJF JE ZEKER VOORAF IN VIA DIT ONLINEFORMULIER, of per mail aan mij  (zeker je NN + bankrekeningnummer vermelden)
Dit is nodig om de organisatie mogelijk te maken!!!

We vertrekken vanuit station Gent-Sint-Pieters met de trein van 10u07. Ik zal er zijn rond 9u50.
Geef me een seintje als je ook vanuit Gent-Sint-Pieters vertrekt zodat we kunnen afspreken.
Vertrek je vanuit Aalst, Sint-Niklaas, of een ander station, spreek dan vooraf af met je collega's, want betogen is veel plezanter samen!

Parcours:

U kan het volledige parcours terugvinden via volgende link :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zLFh_YTRq7-U.k9mx2-E5R6ls&usp=sharing

Met collegiale en kameraadschappelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
0496/knip

NATIONALE MANIFESTATIE OP 7 OKTOBER TE BRUSSEL

Pik de leugens niet

Het is tijd voor mobilisatie voor de NATIONALE MANIFESTATIE IN GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT OP WOENSDAG 7 OKTOBER TE BRUSSEL.
Tijd voor verzet. Voor de vakantiemaanden hebben we al gezegd dat we moeten blijven van ons afbijten. We maken ons op voor een protestdag op 7 oktober, met het gemeenschappelijk vakbondsfront. We moeten massaal op die afspraak zijn. Meer dan ooit.


We weten waarom. Onze lonen werden geblokkeerd en een indexsprong geeft een harde knauw in ons inkomen. Onze sociale bescherming wordt afgebroken. Er wordt gesnoeid in alle gemeenschappelijke diensten en voorzieningen, in cultuur, openbaar vervoer, onderwijs, geneeskundige zorgen.

Deze rechtse regering voert een meedogenloze neoliberale koers. Zij staat ten dienste van de grote vermogens, de patroons, de aandeelhouders, de beursspeculanten. Zij maakt de rijken rijker en de gewone burgers armer. Zij duwt de meest kwetsbaren helemaal in de miserie, de werkzoekenden, de heel kleine verdieners, de mensen met een zwakke gezondheid.
En zij doet dat met leugens.

Deze regering sust en zalft met de belofte de lage inkomens wat op te trekken. Maar ze haalt eerst een veelvoud van die verhoging uit de zakken van de mensen. En dus is de maatregel een leugen, een heel doorzichtige trouwens.
Deze regering zet een hoge borst op over dalende werkloosheid. Maar ze verzwijgt dat ze de uitkering van vele duizenden jongeren afpakt en nog eens een paar duizend mensen met een wankel werkje in de onzekere uitzendsector duwt. Ook dat is een leugenachtige voorstelling van de zaken.

De flagrantste leugen is nog de zogenaamde taxshift. De regering verhoogt alle denkbare facturen, stopt de ondernemingswereld enkele miljarden toe zonder enige tegenprestatie te vragen, en laat het heel grote geld volledig ongemoeid. En ze noemt dat een billijke herverdeling van de lasten. Ze liegt.

Vooral de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21 procent is genadeloos hard. We hebben met onze vakbond jaren gevochten om de btw op die elementaire basisvoorziening naar beneden te halen. Ook dat wordt nu bij het schroot gezet. En niet zonder fierheid verkondigen regeringsleden dan dat ze wel sociaal blijven, want de verhoging zal meetellen in de stijging van de prijzenindex. Wablief? Er is een indexsprong die de werknemers een weekloon per jaar kost, maar we moeten de regering wel dankbaar zijn omdat er geen tweede indexsprong komt, want die zou er geweest zijn met een btw-stijging buiten de index. Kun je het leugenachtiger bedenken?

Pik die leugens niet! Accepteer de meedogenloze besparingen van deze regering niet. Eis een rechtvaardig en sociaal beleid. Eis een eerlijk belastingstelsel dat de rijkdom herverdeelt, met een correcte bijdrage van de grote vermogens. Doe mee aan de grote actiedag van 7 oktober. Kom mee betogen in Brussel. Massaal.

Paul Lootens, ABVV

De openbare diensten betalen de tax shift


De openbare diensten betalen de tax shift
400 miljoen euro, op kosten van de ambtenaar

De Tijd van vandaag gaf meer details over de manier waarop de regering Michel de tax shift wil betalen. Blijkbaar is ze van plan in de openbare sector nog 400 miljoen euro extra te zoeken. De ACOD was al niet te spreken over de voorgestelde tax shift – die eigenlijk geen tax shift is – en nu nog veel minder over de manier waarop die gefinancierd zou worden.

Plannen om de pensioenvoorwaarden nog verder verstrengen houden helemaal geen rekening met de eigenheid van bepaalde beroepen binnen de openbare diensten. Dergelijke plannen doorkruisen trouwens de discussie die de regering hierover sinds maanden heeft beloofd binnen de Nationale Pensioencommissie. Zal er daar een echt debat gevoerd worden of blijft het overleg een schijnvertoning?
De Belgische overheidspensioenen behoren tot de lagere middenmoot op Europees niveau en dit reeds vóór de hervormingen van de regering Michel. De ACOD weigert een verder afbraak en eist net de versterking van het wettelijke pensioen van alle werknemers – privé of openbare sector.

In verband met het systeem van ziekteverloven vraagt de ACOD met aandrang om meer voorzichtigheid. Elke afwezigheid om medische redenen moet immers gestaafd worden met een geneeskundig getuigschrift. Beweert de regering nu dat het medische korps valse getuigschriften aflevert? De federale regering zou beter de oorzaken van dit absenteïsme bestrijden: te weinig personeel, gebrek aan middelen, enz.
Net als met de werkzoekenden richt de federale regering ook hier haar pijlen op de zwaksten in plaats van de oorzaken van deze toestanden aan te pakken. Door nog slechts een ambtenaar op vijf te willen vervangen, zal de regering de toestand alleen maar verergeren.
Verkondigen dat de ambtenaren de dagen ziekteverlof oppotten om van een vervroegde uitstap te kunnen 'profiteren', is al even absurd.

De ACOD gaat niet akkoord met de pistes die de federale regering overweegt. Ze leiden tot een verarming van de toekomstig gepensioneerden van het openbare ambt, ontmoedigen het personeel en veroorzaken opnieuw ongelijkheid tussen personeelsleden van de verschillende overheidsdiensten. De ACOD zal op het gepaste moment reageren tegen deze afbraakpolitiek.

Michel Meyer
federale voorzitter van de ACOD                
                                                                                                             
Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD

vrijdag 31 juli 2015

Ziekteprocedure en medische attesten

Beste ACOD-lid, (in BCC ACOD-leden FOD WASO - andere leden louter ter info)

Reeds vroeger (19/10/2011) kwamen we bij onze overheid tussen voor het "verlies" van ziekte-attesten door Medex -> malconversaties aan onze FOD -> waarna onze overheid een niet zo tactvolle nota aan de hiërarchisch overste van het personeelslid richt. In dergelijke nota's werd dan geschermd met een 'verwittiging' en dreiging met weddenverlies en anciënniteitsverlies bij een herhaling...

Blijkbaar is aan deze problemen nog niet verholpen en duiken ze opnieuw op.

Graag vernamen wij van onze leden - ook van jou - of je in de voorbije jaren slachtoffer werd van een dergelijk 'verlies' van je ziekte-attest door Medex, of verwant voorval.
Antwoord liefst in reply op deze mail (wat het verzamelen van de reacties gemakkelijker maakt)

Verder blijven we de goede raad geven om je ziekte-attest in te scannen / kopiëren.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
09/knip en 0496/knip
www.acodwaso.blogspot.be

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

zaterdag 25 juli 2015

"Geen 100 euro extra voor wie meer dan 2.400 euro bruto verdient Charles Michel: 'Dat is een politieke keuze'" (Ch. Michel)

Beste ACOD-lid,

Voor wie al dacht dat hij door de zogenaamde tax-shift 100 € meer per maand zou hebben: Dit gaat niet door (Ch.Michel)
Alvast al duidelijkheid dat je met 2400 bruto enkel BTW-verhoging op je elektriciteit krijgt, besparingen bij openbare diensten, enz.
En daarbij is nog helemaal niet gezegd dat wie onder de 2400 bruto zit (bijv 1800?) WEL 100 € meer netto zal hebben. Het zal enkel voor de allerlaagste lonen zijn en tegen het jaar ...???
Het patronaat krijgt meer zekerheden!
Na het verlof herlancering van het sociaal verzet tegen de asociale regeringen !!!
Noteer alvast de natiionale manifestatie van 7 oktober in je agenda!

Wellicht geraak je volgens onderstaande methode sneller aan je 100€, dan door de regering Michel ;)
(zie ook in bijlage het bestand 'wiezaaitzaloogsten.jpg')

Met syndicale groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde WASO
--------------
Hieronder het artikel in DS 25/07/2015:

Geen 100 euro extra voor wie meer dan 2.400 euro bruto verdient
Charles Michel: 'Dat is een politieke keuze'


Wie meer dan 2.400 euro bruto verdient, komt niet in aanmerking voor de 100 euro per maand extra die de regering aan de lage en middeninkomens wil geven. Dat zegt premier Charles Michel (MR) in een interview met onze krant. 'Dat is een politieke keuze.'

Er zitten nog veel vaagheden in het politieke akkoord rond de taxshift, maar over een ding is Charles Michel al duidelijk. Vanaf januari wil de regering de laagste en middeninkomens een koopkrachtverbetering van 100 euro per maand geven. Maar die is enkel bestemd voor wie minder dan 2.400 euro bruto verdient, zo verduidelijkt de premier.

'Volgens de minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat het om een bedrag tussen de 2.000 en de 2.400 euro bruto per maand', zegt hij. Wie meer verdient, mag die extra dertiende maand dus vergeten.

'Dat is een keuze, j'assume', legt hij uit. 'Ik werk ook voor die mensen, door hun jobs te behouden en te werken aan de welvaart en de solidariteit. Maar we kunnen niet alles doen. De laagste en de middeninkomens krijgen de prioriteit.'

Op de persconferentie over de taxshift maakte de regering al duidelijk dat de maatregel vooral de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groot genoeg moest houden. Dat moet mensen aanzetten om te gaan werken.

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Fwd: Persbericht : Tax shift regering Michel haalt strop rond nek werknemers verder aan


Nadat de regering Michel eerst tot een indexsprong besloot met de loze belofte dat die op termijn meer jobs en koopkracht zou opleveren, houdt ze de werknemers nu opnieuw voor de gek. Met haar tax shift bewijst deze regering definitief dat ze rijdt voor de rijken en ondernemers, terwijl ze alle werknemers en de openbare diensten de rug toekeert.

De indexsprong moest er zogezegd komen omdat zo – door lagere loonkosten – bedrijven meer jobs zouden kunnen creëren. Een garantie is er echter allerminst en de bedrijven hebben ook geen verplichting de verminderde uitgaven effectief in jobs om te zetten. Meer nog, in plaats van extra jobs te genereren, vernietigt de regering Michel die, namelijk door de besparingen in de openbare diensten. Zo zorgt bijvoorbeeld een tekort aan personeel en middelen bij de FOD Financiën dat de belastingen niet fatsoenlijk kunnen gecontroleerd worden. De schatkist en in het verlengde de overheid loopt daardoor miljarden euro mis. Domheid of doelbewuste strategie?
Kind van de rekening zijn in elk geval de werknemers. Allen zullen meer moeten betalen voor minder dienstverlening en wie werkt in de openbare sector wordt dubbel gepakt: hogere facturen én het risico om de job te verliezen.

Met haar zogenaamde tax shift gaat de regering Michel op hetzelfde elan door: ze geeft geld aan bedrijven en aan wie in staat is uitgaven terug te trekken via de belastingen (een villa, een dure sportwagen, …). Tegelijk liegt deze regering wie in de privé of de openbare sector werkt voor door te beweren dat ze op termijn beter zullen worden van deze belastingverschuiving. Het beloofde extra geld in het loonzakje zal echter onmogelijk de hogere kosten van energie, diesel of openbare dienstverlening kunnen compenseren. Uiteindelijk zal elke werknemer zijn bankrekening zien bloeden.

De ACOD is voorstander van een rechtvaardige en sociale tax shift, waarbij de sterkste schouders meer bijdragen om zo de rest van de bevolking meer ademruimte te geven. De regering Michel gaat daar lijnrecht tegenin. Ze haalt de strop rond de nek van de werknemers van de privé en de openbare sector verder aan. Hoe lang nog voor ze ook het bankje wegtrapt?

Chris Reniers
voorzitter ACOD


met kameraadschappelijke groeten

Jo


Vraag je af of je deze mail echt moet uitprinten!

Jo Schelstraete
ACOD Federale Overheidsdiensten
gewestelijk secretaris
jo.schelstraete@acod.be
Bagattenstraat 158-160, 9000 Gent
( 09 269 93 63
È 0475 53 06 86
7 09 269 93 65
website

Wens je geen mail te ontvangen van ACOD? Klik dan hier!
--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

vrijdag 7 november 2014

100 / 120.000 = 0,08% - Wat zijn de media toch voorspelbaar!

100 / 120.000 = 0,08% : "Wat zijn de media toch voorspelbaar ..."
De massa van ca 120.000 betogers tegen de onrechtvaardige rechtse besparingsmaatregelen. Wij zijn het volk. Wij zijn de sociale meerderheid.
Nu op naar de maandagstakingen om de maatregelen om te buigen!
Wil je mee een bijdrage leveren en onze piketten versterken, laat me nu alvast al een seintje op filip.vanbever[at]gmail.com


donderdag 23 oktober 2014

Nationale Manifestatie donderdag 6/11: Praktische afspraken voor Oost-Vlaanderen


Beste ACOD-lid, beste collega,

Om te voorkomen dat de in de regeerakkoorden opgenomen talloze pensioen- en loonmaatregelen er worden doorgesluisd, organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB een Nationale Manifestatie te Brussel op donderdag 6 november 2014.
Deze zal gevolgd worden door:
  - Provinciale stakingen op de maandagen 24/11, 1/12 (Oost-Vlaanderen!) en 8/12.
  - Nationale Algemene Staking op maandag 15 december 2014

Praktische afspraken voor de Nationale Manifestatie donderdag 6/11, vertrek aan station Brussel-Noord

- Met de buitendiensten van de FOD WASO - TSW en TWW - vertrekken we gezamenlijk vanuit de stations.
Samen manifesteren is nu eenmaal veel plezanter dan "alleen" tussen vele tienduizenden anderen.
We spreken met FOD WASO af aan station Gent-Sint-Pieters om 9u45 onder de luifel aan de hoofdingang (aan de meest linkse buitendeur).
Laat me weten dat je meegaat, zodat we kunnen samenkomen.
Haal wel eerst aan de ABVV-stand je treinticket af (info hieronder).
Zet liefst ook je GSM aan.
We nemen vervolgens de trein naar Brussel-Noord van 10u04 op spoor 8.

- ACOD-ABVV draagt uiteraard de kosten van je treinverplaatsing (alle treinen rijden op 6/11!):
   Aan de ABVV-standen in de hiernaast vermelde stations kan je als lid  je treinticket afhalen.
Schrijf je voor de goede gang van zaken zeker vooraf in, met vermelding van je naam, vertrekstation, rijksregisternummer en bankrekeningnummer:
Ofwel via mail aan mij (enkel leden FOD WASO, Oost-Vlaanderen!)
Ofwel op de mailadressen (uiterlijk tot 5/11/2014 om 12u):
   - Regio Aalst AALST.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Dendermonde
DENDERMONDE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Gent
GENT.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Ronse
RONSE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Waasland
WAASLAND.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
Ofwel via het online-inschrijvingsformulier dat je hier vind. 
   Als je zelf je treinticket dient te kopen (omdat er in je vertrekstation geen ABVV-stand staat), bezorg me dan zeker je treinticket uiterlijk vóór 20/11/2014, met op de achterkant vermelding van je naam, rijksregisternummer, bankrekeningnummer en handtekening. Maar schrijf je in dit geval zeker ook vooraf in zoals hierboven vermeld!

- Je afwezigheid van het werk is gerechtvaardigd:
Ofwel staak je die dag (en krijg je als lid stakingsvergoeding nadat je je inhoudingsloonfiche hebt ontvangen)
Ofwel neem je die dag verlof, recup, ... etc.
- Met enige betogingservaring kan ik je de raad geven om zelf je boterhammetjes mee te nemen (mogelijks is er wel een dagvergoeding van 10 € door ABVV).
Althans indien je geen rijtje wilt schuiven aan de (minder gezonde) eetstands langs het parcours.
Meer dan ook zal je aanwezigheid en deelname aan de acties nodig zijn!!!
Het nieuwe regeerakkoord bevat immers talloze maatregelen die wel bijzonder diep in ons vel snijden als we niet reageren:

- De federale regering wil ons langer laten werken voor een lager pensioen.
Ze wil de pensioenbonus, de preferentiële tantièmes en de diploma-gelijkstelling afschaffen.
Bovendien wil de regering het pensioen van de ambtenaren berekenen op de volledige carrière, in plaats van de referentiewedde van de laatste 5 of 10 jaar.
Dat is onaanvaardbaar!
Als ambtenaar hield je er immers rekening mee dat je een behoorlijk pensioen gaat hebben, als uitgesteld loon. Zelfs al ben je niet op de hoogte van alle techniciteiten ervan (en al is het maar van horen zeggen door je ouders of zo).
Je gaat je er dan ook bij neerleggen dat je (zeker in beginfase van je loopbaan) een st uk minder verdient (je verdient het wel maar je krijgt het niet), dat je helemaal geen firmawagen hebt, dat brugpensioen niet bestaat, dat je helemaal geen aanvullend pensioenfonds hebt, en eventueel pensioensparen mogelijks slechts bijkomstig voor de fiscale aftrek doet (bijv. als je geen hypotheek meer hebt) .
Je neemt dit mee in je balans van voor- en nadelen.  Dan moet men ook niet achteraf afkomen en tijdens je loopbaan deze balans omgooien!
Je verandert geen spelregels tijdens het spel. En al helemaal niet als het om een heel ernstig 'spel' gaat zoals je pensioen!
Door de maatregelen zouden de pensioenen algauw tot zo'n 300 € netto per maand minder bedragen, soms ook meer.
Voor jongere ambtenaren die door ex-staatssecretaris H. BOGAERT al een veel slechtere loopbaan hebben, beloopt het daarmee gecumuleerde verlies nog veel meer.

- Afbraak Openbare Diensten: De federale regering gaat voor 2,3 miljard € besparing op haar federale openbare diensten:
  - 12% minder personeel door 4 op 5 ambtenaren niet te vervangen:
Dus meer werk door minder mensen. Gevolg daarvan is het uitvallen van collega's door stress, burn-out... waardoor de overblijvenden nog meer moeten werken en er eveneens dreigen onder uit te gaan.
  - 28% minder werkingsmiddelen...
  - 33% minder investeringen (informatica, gebouwen, ...).
De regering bespaart ook 2,6 miljard euro in de gezondheidszorg.

- Daling van je reële loon door een index-sprong van 2%.
Dit draag je cumulatief mee gedurende je ganse loopbaan en in je pensioenberekening.
Cumulatief, want elke toekomstige indexering is op een verlaagd loon berekend.
Ook prof. Paul De Grauwe noemt dit economisch nonsens, zeker in een periode van deflatie, ten gevolge van de koopkrachtcrisis.
De koopkrachtcrisis die er reeds is, zal door loonstop en reële loonsverlaging, door de vele besparingen op onze rug, nog verder verdiept worden.

- ...


"We moeten besparen" - "We moeten langer werken" - blabla...

"Langer werken" is geen noodzaak, laat staan een natuurwet.
Integendeel:
Pensioenuitstroom is een opportuniteit bij uitstek om de problematiek van (jeugd)werkloosheid op te lossen. Jongeren werk geven.
Nooit eerder was de jeugdwerkloosheid in vele West-Europese landen zo hoog...

De mond vol hebben over besparingen is de retoriek die wordt gebruikt en misbruikt om ons sociaal model fundamenteel onderuit te halen.
Dit terwijl een miljonairstaks van 1% boven 1 mljn € (excl. woning) en 2% boven 2 mljn € zo'n 8 miljard zou opleveren.
De 2% rijksten bezit ca 30 tot 35 % van de rijkdom. Alleen reeds de toenemende vermogensongelijkheid rechtvaardigt een dergelijke miljonairstaks, waarvan deze 2% overigens niet eens wat zou voelen.
België is ook het land van de pamperpolitiek voor multinationals... (cf notionele intrestaftrek)
Bovendien kunnen de miljarden voor nieuwe F35 bommenwerpers beslist wel beter worden besteed.

Kom dus maar mee op 6/11 om samen onze stem te laten horen!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip VAN BEVER
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

woensdag 22 oktober 2014

De leider en de vakbonden

We moeten de regering op haar plaats zetten op:
·         Donderdag 6 november – grote nationale betoging (algemene stakingsaanzegging, spoor staakt niet) in Brussel. Bedoeling van de stakingsaanzegging is om effectief naar Brussel te gaan. Organisatie ABVV !!!
·         Maandag 24 november – stakingsacties in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen. Organisatie in samenspraak met het ABVV.
·         Maandag 1 december – stakingsacties  in de provincies Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Organisatie in samenspraak met het ABVV.
·         Maandag 8 december – stakingsacties  in de provincies Vlaams-Brabant, Waals Brabant en Brussel. Organisatie in samenspraak met het ABVV.
·         Maandag 15 december – algemene  staking

Jou steun en deelname is nodig!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
09/3296311 en 0496/570126
www.acodwaso.blogspot.be
--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

zaterdag 18 oktober 2014

Nieuwsbrief "laat je niet pluimen"

Beste ACOD-lid,


Het actieplan "laat je niet pluimen" is afgelopen week via een persconferentie bekend gemaakt. Eén van de belangrijkste dingen die nu moeten gebeuren in de beginfase is: de leden informeren en sensibiliseren. Pamfletten zullen eerstdaags beschikbaar zijn.

Om door het bos de bomen te kunnen zien, zal ik jullie via een aparte nieuwsbrief op de hoogte brengen. Door hier te klikken vind je ook een samenvatting van alle artikels op onze site.

Wat weten we vandaag al?

·         Vrijdag 10 oktober – Speel het spel 'hart'
Lees het hier
·         Woensdag 15 oktober – persbericht "Regeerakkoord: doof voor werknemers, gul voor werkgevers en vermogenden"
Lees het hier
·         Woensdag 15 oktober – waarom dit actieplan "Laat je niet pluimen door een antisociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig regeerakkoord"
Lees het hier
·         Maandag 3 november 19 uur – militantenvergaderingen
o   Houtmarkt 1 te Aalst  spreker Erwin Callebaut
o   Dijkstraat 59 te Dendermonde spreker Jef Maes
o   Vrijdagmarkt 9 te Gent spreker Katrien Neyt
o   Stationsstraat 21 te Ronse spreker Chris van de Wijngaert
·         Dinsdag 4 november 19 uur – militantenvergaderingen
o   Kerkstraat 45 te Eeklo spreker Katrien Neyt
o   Vermorgenstraat 9 te Sint-Niklaas spreker Chris van de Wijngaert
·         Donderdag 6 november – grote nationale betoging (algemene stakingsaanzegging, spoor staakt niet) in Brussel. Bedoeling van de stakingsaanzegging is om effectief naar Brussel te gaan. Organisatie ABVV !!!
·         Maandag 24 november – stakingsacties in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen. Organisatie in samenspraak met het ABVV.
·         Maandag 1 december – stakingsacties  in de provincies Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Organisatie in samenspraak met het ABVV.
·         Maandag 8 december – stakingsacties  in de provincies Vlaams-Brabant, Waals Brabant en Brussel. Organisatie in samenspraak met het ABVV.
·         Maandag 15 december – algemene  staking
·         Dinsdag 16 december –evaluatie, waarna eventueel een nieuw actieplan voor januari word voorgesteld.


Laat je niet pluimen - doe mee!met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Jo Schelstraete
Gewestelijk secretaris ACOD Overheidsdiensten Oost-VlaanderenRegeerakkoord: doof voor werknemers, gul voor werkgevers en vermogenden

jschelstraete geplaatst:"Verklaring gemeenschappelijk vakbondsfront Het regeerakkoord is doof voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen, maar gul voor werkgevers en vermogenden. Vooraf 16 juni 2014: 14 prioriteiten van de vakbonden voor regeringsonderha"

Nieuwe post op ACOD Overheidsdiensten Oost-Vlaanderen

Regeerakkoord: doof voor werknemers, gul voor werkgevers en vermogenden

by jschelstraete

Verklaring gemeenschappelijk vakbondsfront

Het regeerakkoord is doof voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen, maar gul voor werkgevers en vermogenden.
Vooraf
 • 16 juni 2014: 14 prioriteiten van de vakbonden voor regeringsonderhandelaars en nieuwe parlementsleden
 • 11 september 2014: 4 gemeenschappelijke krachtlijnen voor de toekomstige regering
  • 1. vrijwaring en versterking van de koopkracht
  • 2. zorg voor een sterke federale sociale zekerheid
  • 3. investeren in duurzame relance en werkgelegenheid
  • 4. meer fiscale rechtvaardigheid
 • 11 oktober 2014: Monaco-coalitie treedt aan

Eerste evaluatie

Een coalitie die doof blijft voor de zorgen van werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen en die werkgevers, vermogenden en beleggers op hun wenken bedient, daardoor een regeringsbeleid dat niet enkel bijzonder onrechtvaardig is, maar tegelijk ook schadelijk voor groei en werkgelegenheid.
-> zie analyses voor elk van onze prioriteiten (persconferentie van 11 september 2014).

I. Vrijwaring en versterking van de koopkracht

1. Ruimte voor vrije loononderhandelingen
 • 2 jaar bijkomende loonmatiging (loonblokkering?)
 • na 2 jaar eventueel verlenging
 • verstrenging loonnorm: scherper toezicht en verplichte correcties bij overschrijding
 • uitbreiding loonnorm naar overheidsbedrijven
 • dreiging met ingreep in ervaringsbarema's (in strijd met recent advies Hoge Raad voor Werkgelegenheid)
2. Volledige vrijwaring van de automatische indexering van lonen en uitkeringen
 • indexsprong van 2%
 • dreiging van een bijkomende ingreep in mechanisme automatische indexering
 • prijsverhogingen die niet in gezondheidsindex belanden: hogere accijnzen op diesel en tabak

3. Inzet van het volledige budget voor de welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens
 • vermindering van budget voor het werknemersluik met 16% (= 95 miljoen), d.w.z. er is niet meer, maar minder, voor de verhoging van de minima (althans voor de minima in de sociale zekerheid van de werknemers)
 • welvaartsvastheid voor belangrijk deel ongedaan gemaakt door indexsprong met 2% op sociale uitkeringen
 • omzetting verhoging uitkeringen in lagere bedrijfsvoorheffing: wat voor de sociale uitkeringen zonder bedrijfsvoorheffing?

II. Zorg voor een sterke federale sociale zekerheid

1. Echte bescherming bij werkloosheid, ziekte/ongeval
 • indexsprong van 2% en minder welvaartsvastheid (zie hoger)
 • inschakelingsuitkeringen voor werkloze schoolverlaters verder ingeperkt: voor ongekwalificeerde schoolverlaters (voor hun 21) en voor wie instroomt na 25 jaar
 • verplicht werk aannemen buiten de straal van 60 km van huis
 • verplichte gemeenschapsdienst (dwangarbeid) voor langdurig werklozen en mensen met leefloon
 • 7.1% minder uitkering voor wie tijdelijk werkloos wordt gesteld (65 in plaats van 70% van het loon)
 • verplicht reïntegratietraject binnen de 3 maand voor zieken
 • zware aanslag op deeltijdsen met inkomensgarantie-uitkering (IGU)
2. Echte bescherming bij pensioen
 • wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2030 en nadien verdere verhoging door koppeling aan o.m. levensverwachting
 • indexsprong van 2%
 • minder geld voor welvaartsvastheid pensioenen (95 miljoen budget minder)
 • minder gelijkstelling bij werkloosheid en geen gelijkstelling meer voor niet-gemotiveerd tijdkrediet verdere afbouw afgeleide rechten: overlevingspensioen, echtscheidingspensioen, gezinspensioen
 • afschaffing pensioenbonus
 • bijkomende ingrepen voor ambtenarenpensioenen
 3. Voldoende middelen voor de gezondheidszorg
 • groeinorm van 3 naar 1,5%, boven index
 • geen budget voor verbeteringen voor personeel
 • irrealistisch te denken dat dit kan zonder te raken aan personeel en patiënten
4. Sluitende financiering van de sociale zekerheid (verlenging evenwichtsdotatie)
 • verlenging evenwichtsdotatie (vooralsnog)
 • echter evaluatie aangekondigd
5. Hogere minimumuitkeringen, boven de Europese armoedenorm
 • indexsprong van 2%
 • minder budget voor welvaartsvastheid (16% minder = 95 miljoen euro voor de werknemers) en kennelijk ook geen extra-budgetten naast welvaartsvastheid, tenzij voor sociaal statuut zelfstandigen
6. Vrijwaring van de mogelijkheden voor vervroegde uittreding
 • SWT (ex-brugpensioen) schuift op met 2 à 4 jaar: naar 62 jaar in algemeen stelsel en naar 60 jaar in afwijkende stelsels
 • vervroegd pensioen in regel naar 63 jaar en loopbaanvoorwaarden + 2 jaar
 • landingsbanen pas 5 jaar later (van 55 naar 60 jaar) of 10 jaar (voor uitzonderingen van50 jaar naar 60 jaar)

III. Investeren in duurzame relance en werkgelegenheid

1. Een echt investerings- en infrastructuurbeleid met als prioriteit de openbare infrastructuur
 • nauwelijks een spoor van te zien
 • integendeel besparingen alom op personeel, werkingsmiddelen en investeringen (zie o.m. 2,1 miljard bij NMBS)
 • vooral veel aanzetten tot verdere privatisering
2. Strijd tegen de jeugdwerkloosheid, inz. sluitende jobgarantie voor de langdurig werklozen die hun uitkering dreigen te verliezen (geen gedwongen tewerkstelling en geen uitsluitingsbeleid)
 • behoud beperking in duur (3 jaar of 5 jaar) van de inschakelingsuitkeringen
 • verdere inperking van recht op inschakelingsuitkeringen
 • geen sluitende jobgarantie voor wie zijn uitkering dreigt te verliezen
 • langer werken van ouderen: leidt op een dynamische arbeidsmarkt niet automatisch tot hogere jeugdwerkloosheid, maar wel op een weinig dynamische arbeidsmarkt (cf. Steunpunt WSE)
3. Meer kwaliteitsvolle jobs in privé- en publieke sector
 • daling koopkracht en deflatoire spiraal die daarop dreigt te volgen, knijpt groei en werkgelegenheid dood
 • zware afbouw van de werkgelegenheid bij de overheid
 • verslechterde kwaliteit van de jobs: meer arbeidstijdsflexibiliteit, meer overuren, meer deeltijdarbeid, minder koopkracht
4. Een budgettair traject dat de groei en werkgelegenheid niet doodknijpt
 • kennelijk minder saneringen dan 20 miljard (11 à 12 miljard ?)
 • waarvan een belangrijk deel echter wordt verspild aan de meest ondoelmatige lastenverlagingen voor de werkgevers vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, zonder enige jobgarantie
 • sanering wordt bovendien gezocht in maatregelen die meest schadelijk zijn voor de werkgelegenheid
5. Een opgevoerde strijd tegen sociale dumping
 • nauwelijks enig nieuw initiatief
 • in het beste geval: uitbreiding van hoofdelijke aansprakelijkheid (eventueel) naar andere sectoren
 • integendeel verdere aantasting van de controle-capaciteit door afbouw van de collectieve diensten
 • nadruk op kleine fraude bij gerechtigden op sociale uitkeringen i.p.v. grote fraude vanuit bedrijven.

IV. Meer fiscale rechtvaardigheid

1. Garantie op transparante kennis en inzage van de verschillende inkomstenbronnen
 • het is zoeken naar concrete stappen in dit verband
2. Evenwichtig verdeelde bijdragen van inkomens uit arbeid en inkomens uit vermogen
 • geen meerwaardebelasting
 • uitholling, voor KMO's, van de extra-belasting op liquidatieboni bij vereffening van hun vennootschap
 • geen belasting op reële huurinkomsten
 • wel: afsluiting van een fiscaal pact met ondernemers
3. Bijzondere inspanning van de grote vermogens
 • geen belasting op grote vermogens
 • zelfs geen betere belasting van inkomens uit vermogen (zie hoger)
4. Alle voordelen die aan bedrijven worden toegekend, moeten afhankelijk zijn van de creatie van nieuwe banen
 • op dit vlak geen enkele vooruitgang.

Actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront

 • 6 november 2014 grote nationale manifestatie
 • 24 november 2014 stakingsacties in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • 1 december 2014 stakingsacties in de provincies Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
 • 8 december 2014 stakingsacties in de provincies Vlaams-Brabant, Waals Brabant en Brussel
 • 15 december 2014 nationale staking
  Evaluatie
jschelstraete | 15/10/2014 om 16:52 | Tags: persbericht, staking | Categorieën:ABVV, Actie | URL: http://wp.me/p2Wffz-8g
Bedankt voor het gebruiken van WordPress.com
--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !