dinsdag 27 november 2012

infodag pensioenhervorming


Beste acod-lid
Onze collega's van Brussel plannen op 4 december een interessante dag over de pensioenhervorming in de openbare sector.
Er zal getracht worden om ook in de verschillende gewesten een informatiedag te organiseren.
Ondertussen zitten jullie misschien met een aantal prangende vragen rond dit thema, die  je nu al kan stellen aan greet.vanmeulder@werk.belgie.be
Greet zal jullie later van het eventuele antwoord dat haar wordt verstrekt, verder informeren. Ik heb begrepen dat het allemaal nog wat koffiedik kijken is en er bijgevolg heel wat vragen onbeantwoord blijven.
Met vriendelijke groeten en dank aan Greet
Walter Vanwanghe
voorzitter acod overheidsdiensten
Vlaams Brabant


Van: VAN MEULDER Greet
Verzonden: di 27/11/2012 10:03
Onderwerp: INFO CGSP - ACOD - 4.12.2012: AV-AG
Algemene Vergadering ACOD AMIO - BRUSSEL
Thema: pensioenhervorming voor statutaire personeelsleden
Beste ACOD-lid,
Begin dit jaar heeft ACOD AMIO van de FOD WASO een algemene vergadering georganiseerd waar Johann Poulain een uiteenzetting heeft gegeven over de pensioenhervormingen voor ambtenaren. Johann werkt bij de pensioendienst voor de openbare sector PDOS en is eveneens ACOD-afgevaardigde. Hij heeft toen een interessante toelichting gegeven bij de gevolgen de wet van 28 december 2011.
De uitvoeringsbesluiten ( o.a. MB  van 11 september 2012 en KB van 20 september 2012) waren er toen nog niet. Ondertussen zijn die er wel en Johann Poulain is bereid de hele pensioenhervorming te komen toelichten voor onze leden en de leden van de ACOD van de FOD Volksgezondheid.
Johann zal vooral de situatie van de statutaire ambtenaren bespreken. Hij geeft zijn uiteenzetting ook in het Frans. Aangezien de communicatiedienst van PDOS enorm veel werk heeft, hebben wij in het korte tijdsbestek helaas geen Nederlandstalige spreker kunnen vinden.
Daarom stellen wij voor dat Nederlandstalige leden met specifieke vragen individueel bij Johann terecht kunnen tussen 12u en 13u. Onze afgevaardigden zorgen dan ter plaatse voor vertaling. Het is echter gemakkelijk als u uw prangende vragen vooraf mailt, zodat wij ze ook voordien kunnen vertalen. U kunt uiteraard ook altijd terecht bij één van onze afgevaardigden.
Waar? Zaal STORCK
Wanneer? 4 december 2012 (vanaf 9u30 tot 12u)
Specifieke vragen kunnen vooraf doorgestuurd worden naar: greet.vanmeulder@werk.belgie .be
Voor de contractuele personeelsleden zullen wij een aparte infosessie organiseren, waarschijnlijk begin 2013.
Het comité

Assemblée Générale CGSP AMIO - BRUXELLES
Thème: réforme des pensions pour le personnel statutaire
Cher / chère membre de la CGSP,
Au début de cette année la CGSP AMiO du SPF ETCs à organisé une assemblée générale où notre camarade Johann Poulain nous a donné une présentation sur la réforme des pensions pour les fonctionnaires. Johann travaille pour cette administration (SdPSP) et est déléguée CGSP. Il a lors de cette réunion apporté un éclairage intéressant sur les conséquences qu'aurait la loi du 28 décembre 2011.
Les arrêtés d'exécutions (e.a. MB  du 11 septembre 2012 et A.R. du 20 septembre 2012) n'existaient pas encore. Depuis lors ces textes sont là et  Johann Poulain est prêt à nous en livrer la teneur à nos membres ainsi qu'a ceux de la Santé publique.
Johann s'exprimera en français et nous entretiendra surtout de la situation du personnel statutaire. Vu que le service de communication du SdPSP a énormément de travail, nous n'avons pu  trouver un un orateur néerlandophone.
Mais nous avons demandé que Johan puisse répondre individuellement à des questions spécifiques des néerlandophones entre  12h et 13h. Des délégués feront en sorte de traduire. Cela serait certainement intéressant de déjà envoyer vos questions par mail afin de compiler celle-ci, de les traduire et d'éviter les répétitions. Vous pouvez évidemment toujours vous adresser à l'un de nos délégués.
Où? Salle STORCK
Quand? 4 décembre 2012 (de 9h30 à 12h)
Pour les questions spécifiques envoyez les chez : greet.vanmeulder@werk.belgie .be
Pour le personnel contractuel nous organiserons une session à part, probablement début  2013.
Le comité


--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten