maandag 21 november 2016

Onze dagvergoedingen

Beste ACOD-lid, beste collega, (verstuurd aan de leden ACOD-WASO, Vlaamse gewesten)

Er doen allerlei geruchten de ronde, zelfs in het genre "we zullen onze dagvergoedingen verliezen, en de vakbond weet er al van"...
Dringend tijd voor meer informatie dus.
En: Of we deze zullen verliezen, zal de komende weken uitsluitend afhangen van de actiebereidheid om dit te counteren.

In bijlage vind je het ontwerp-K.B. van het kabinet van Steven Vandeput (NVA), "minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken" (dit laatste kennelijk in bijberoep).
Dit container-K.B. lijst alle vergoedingen op. Voor de dagvergoedingen: artt. 81-91 (pp 48-52)
Dit ontwerp-K.B. is nog niet 'in eerste lezing' in de ministerraad geweest, nog niet aangekondigd voor de verplichte onderhandeling in Comité B, nog niet onderhandeld, en nog niet goedgekeurd door de regering.
Dit ontwerp van koninklijk besluit van de minister van openbaar ambt Steven Vandeput zou als resultaat hebben dat het rondreizend personeel van de federale sociale inspectiediensten haar recht op dagvergoedingen verliest. Want daardoor zou er enkel nog recht zijn op deze vergoedingen – van 10€ per dag… – voor verplaatsingen van meer dan 25 km buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats, die minstens 7 uren duren...

Dit zou een terugkeer zijn naar de toestand van 25 jaar geleden.
Toen was vastgesteld dat dergelijke regeling volstrekt onwerkbaar was, tot administratieve overlast en inefficiënte werkorganisatie leidde.
Bovendien was bij functieweging gebleken dat de sociaal controleurs van de sociale inspectiediensten moesten ingeschaald worden in niveau 1. Toen de overheid dit niet wou betalen, werden ze ingeschaald in niveau 2+ (nu niveau B) en werden deze forfaitaire dagvergoedingen – ten belope van forfaitair 16 of 17 vergoedingen per maand – als compensatie voor het loonverlies toegekend.
Dit leidde tot een efficiëntere geografische verdeling van de controlegebieden en een rationelere werkorganisatie.
Sindsdien werd deze vergoedingsregeling bij het openstellen van vacatures aangeprezen om bekwaam en geschoold personeel aan te trekken om deze belastende functie uit te oefenen. Keer op keer, bij elke selectieronde opnieuw...

Het ontwerp-K.B. van minister Steven Vandeput zou meteen de opheffing van deze ministeriële besluiten betekenen (zie ook art. 116, 24° en 25°, maar zelfs zonder deze bepaling betekent de opheffing van het K.B. van 24/12/1964 ook deze van de daarop gesteunde M.B.'s).
Samen met het schrappen van de telefoonvergoedingen impliceert dit een loonverlies van 3018 € netto per jaar!
(geïndexeerde cijfers niv.B aan het forfait van 16 vergoedingen per maand; meer info).

Dit is een financiële aderlating die het inspectiepersoneel zal demotiveren en onze inspectiediensten minder aantrekkelijk maken voor sollicitanten.
Daardoor zal de sociale fraudebestrijding waarvan de regering beweert een prioriteit te maken, een holle frase worden.
Door de toegenomen specialisatie binnen onze diensten - waarbij sommigen veel minder dan anderen 'buiten komen' - zal dit tot een oeverloze ontwrichting van de sociale inspectiediensten leiden!!!

Artikel 87 van het ontwerp-K.B. zou nog een forfaitair aantal vergoedingen per maand mogelijk maken, maar dan wel door de FOD-voorzitter of zijn afgevaardigde vast te stellen "op basis van de werkelijke prestaties van het personeelslid in de voorgaande maanden" en aan te passen "telkens hij dit nodig acht"...
Niet meer door een relatief stabiel M.B., maar vast te stellen op grond van de dagen met uithuizigheid van meer dan 25 km buiten de agglomeratie van de administratieve standplaats gedurende minstens 7 uren...
Dus veel macht voor leidend ambtenaar, fragmentatie en - vooral - verdeel en heers.
Laat ons dus niet verdelen door sommigen te laten hopen op een beperkt(e) uitzondering(etje)

Als inspectiepersoneel van de sociale inspectiediensten verzetten wij ons tegen het afnemen van verloning en deze nieuwe afbraak van ons statuut.
Uw syndicaal verzet zal noodzakelijk zijn!Momenteel stemmen we de violen gelijk met de collega's van de verscheidene sociale inspectiediensten, en beraden we over de verdere actie-stappen.
Wordt vervolgd.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
0496/...
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
http://acodwaso.blogspot.be

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten