woensdag 29 augustus 2012

bureau en telefoonvergoedingen


Beste ACOD-lid,

Op vraag van een paar leden, ter verduidelijking van mijn onderstaande mail dd. 29/07/2012 mbt de vergoedingen in TSW:

- De bureauvergoedingen en telefoonvergoedingen blijven volledig behouden voor deeltijdsen (geen pro rata).
- De bureauvergoedingen en telefoonvergoedingen blijven ook volledig behouden in geval van afwezigheid (zoals arbeidsongeschiktheid) van meer dan 30 kalenderdagen.
Een andere toepassing zou in strijd met betreffende ministeriële besluiten zijn geweest.

- Wel is het zo dat de verblijfsvergoedingen met terugwerkende kracht vanaf de eerste afwezigheidsdag worden stopgezet van zodra de afwezigheid 30 opeenvolgende kalenderdagen telt, met uitzondering van de jaarlijkse verloven.

Zie ook in bijlage het bericht van Pascale Cadiat, directrice van de Stafdienst P&O in ons departement, dat in bijlage bij de verduidelijkende mail dd. 31/07/2012 van Michel Aseglio werd verstuurd (door mij omgezet in .doc i.p.v. .docx welk niet iedereen open kreeg)


Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

P.S. zie ook de info-pagina 'vergoedingen'


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Filip Van Bever <filip.vanbever(at)gmail.com>
Datum: 29 juli 2012 17:12

Onderwerp: Fwd: bureau en telefoonvergoedingen
Aan:
Cc: KNIP


Beste ACOD-lid (in BCC ACOD FOD WASO O-VL),

Eerder was er het voorstel om de bureauvergoedingen en telefoonvergoedingen pro rata te betalen voor alle deeltijdsen, incl
4/5 (zie punt 4g) in mijn voorlopig verslag van het Federaal Technisch Comité ACOD dd. 9/07/2012, bij mijn mail dd. 12/07/2012).
Inmiddels kende dit reeds een begin van uitvoering...

Uiteraard is dit enerzijds volstrekt ongeoorloofd, gezien de aangegane kosten om een bureau in te richten (bij huur of aankoop woning, inrichting...) en een telefoonabo te nemen dezelfde blijven.
Ook indien een personeelslid 4/5 gaat werken...
Anderzijds is dit in strijd met de geldende ministeriele besluiten terzake, die het over een forfaitair jaarbedrag hebben.

Na protest van ACOD, en ook dankzij M. Aseglio werd deze voorgenomen maatregel thans ingetrokken !!! (infra)

Met kameraadschappelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO


---------- Forwarded message ----------
From: VAN WANGHE Walter <Walter.VANWANGHE(at)werk.belgie.be>
Date: Fri, 27 Jul 2012 16:58:48 +0200
Subject: RE: bureau en telefoonvergoedingen
To: ASEGLIO Michel <Michel.ASEGLIO(at)emploi.belgique.be>, VANDEN BROECK
Philippe <Philippe.VANDENBROECK(at)werk.belgie.be>
Cc: knip

Geachte heren Michel Aseglio en Philippe Vanden Broeck

Namens ACOD mijn oprechte dank voor de aandacht die werd besteed aan
onze aanklacht tegen een onrechtvaardige maatregel die eenzijdig en
zonder enig overleg werd genomen met betrekking tot de bureau- en
telefoonvergoedingen.

Ook onze dank voor de steun en het verzet die wij van jullie mochten
ervaren tegen bewuste maatregel, zonder deze steun had deze
onrechtvaardigheid niet op een eenvoudige manier kunnen opgelost en
waren wij onherroepelijk verzeild in juridische procedures.

Met vriendelijke groeten

Walter Vanwanghe
voorzitter FTC ACOD-WASO

________________________________
Van: VANDEN BROECK Philippe
Verzonden: vr 27/07/2012 16:03
Aan: VAN WANGHE Walter
Onderwerp: FW: Indemnités forfaitaires
knip

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: CADIAT Pascale
Verzonden: vrijdag 27 juli 2012 15:42
Aan: ASEGLIO Michel
CC: TOUSSEYN Paul; VANDEN BROECK Philippe; DEGIVES Geneviève; COPPENS Dirk
Onderwerp: Indemnités forfaitaires

Michel,

Comme suite à notre réunion constructive de ce matin, nous sommes
arrivés à la même conclusion concernant l'interprétation des textes
réglementaires relatifs aux frais de bureau et de téléphone.

Dirk Coppens est chargé de rectifier les erreurs commises et de verser
aux agents lésés les sommes qui leur sont dues, dans les plus brefs
délais.

Lundi prochain, j'informerai personnellement les inspecteurs des 2 DG
des décisions prises.

Je suis absente à partir de lundi. Pour toute info, tu peux prendre
contact avec Geneviève Degives.


Bien à toi.

Pascale CADIAT
Directeur P&O
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale


Geen opmerkingen:

Een reactie posten