donderdag 10 oktober 2013

Verslag ACOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg - Gewest Oost-Vlaanderen 1 oktober 2013

In de rubriek GTC's (inloggen) vind je het verslag van onze vergadering op 1 oktober 2013 van ACOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg - Gewest Oost-Vlaanderen.
De vergadering uitgedeelde begeleidende documenten zijn: bijlage van deze mail 'schema bonificaties.xls' , maar ook naar de rubriek 'overgangsmaatregelen' (artt. 35-62, op pp 33-44)  van het ontwerp-K.B. loopbanen (laatste versie) en Bijlage V bij dit ontwerp-K.B.

SAMENGEVAT:

De ergste problemen en knelpunten in de nieuwe loopbanen van H.Bogaert zijn:

 • Afhankelijk maken van de loopbanen van de evaluaties zal de team-geest en de openbare dienstverlening ondermijnen. 'Tribune' klaagde dit al eerder aan.
 • Vooral nieuwkomers en jongeren lijden enorme verliezen door de loopbanen-Bogaert.
  Zelfs indien zij steeds 'voldoen aan de verwachtingen' zullen zij in de loop van hun loopbaan gecumuleerd algauw 60 à 70000 € minder verdienen dan in de oude met een normaal loopbaanverloop.
  Dit werkt demotiverend voor het houden en aantrekken van nieuwe personeelsleden, nodig voor bijv. fraudebestrijding.
 • Voor wie nu ingeschreven is voor een GO hangt er bijzonder veel af van deze laatste GO. Indien men niet slaagt - bijv. omdat deze niet meer worden georganiseerd? - zal ook de "eerste bonificatie" veel lager liggen (Tabel 2 van bijlage V).
  Overigens is er geen enkele herkansing mogelijk…
  Dit terwijl wie nog niet aan de voorwaarden voldeed om deel te nemen een hogere "eerste bonificatie" (in Tabel 1 van bijlage V) kan verwerven.
  Dit is een onaanvaardbaar verschil en is een discriminatie!
  Beide tabellen van bijlage V lopen ook te sterk uiteen.
 • Wanneer men geëvalueerd wordt zullen er bij TSW voor de vermelding "uitzonderlijk" onrealistisch hoge doelstellingen worden verwacht

Volgende actiemiddelen worden voorop gesteld:
 • In het kader van ruimere en bredere acties – maar die moeten ook in de andere FOD's worden georganiseerd! – zullen we onze deelname aan protocolcontroles (in het kader van de sociale fraudebestrijding) opschorten. We zullen deze niet meer voor een korte periode opschorten, Willen we effect ressorteren, ook in gerechtelijke middens en tot in regeringskringen – dan zal dit een langdurige opschorting en overal te lande zijn.
 • In het kader van ruimere en bredere acties, kunnen we ook stiptheidsacties voeren, waarbij we massaal op een bepaalde locatie controles uitvoeren, maar ons steevast beperken tot waarschuwingen.
Dit zal alvast aan het Federaal comité van de ondersectoren op 17 oktober 2013 worden doorgegeven.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten