maandag 21 november 2016

Fusies van sociale inspectiediensten

Beste ACOD-lid, beste collega (in BCC o.m. aan leden ACOD WASO O Vl)

De ministerraad heeft op 10/11/2016 beslist over te gaan tot fusies van sociale inspectiediensten, zoals in haar persbericht hieronder weergegeven. TSW en TWW worden daarbij niet genoemd.
Voor zover ik weet zou het weg-fusioneren van de SI ingaan vanaf 1/7/2016.

De ACOD verzet zich tegen het onderbrengen van sociale inspectiediensten onder een paritair beheerde sociale parastatales.
Deze werkwijze biedt onvoldoende garanties van de onafhankelijke werking van sociale inspectiedienste, een onafhankelijkheid zoals vereist door het Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Een sociale inspectiedienst moet onafhankelijk van inmenging van bovenaf kunnen werken. Maar een sociale parastatale zoals de RSZ wordt beheerd door een paritair beheersorgaan, waarin bijv. de werkgevers er een punt kunnen van maken dat bepaalde sectoren minder of niet worden gecontroleerd.
Bovendien is dit zonder sociaal overleg tot stand gekomen.

In dezelfde lijn ligt ook het zgn. Charter waarmee deze regering de sociale inspectiediensten probeert te herleiden tot 'coachers'. We zouden te snel 'repressief' optreden...

Werk je bij SI, dan zou ik je willen verzoeken om zich bij vragen te wenden tot je ACOD-afgevaardigden bij de SI.

Wordt vervolgd.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.bePersbericht ministerraad 10/11/2016:

Hervorming van de sociale inspectiediensten

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 10 novembre 2016
De ministerraad heeft een voorstel tot ervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd.
Het voorstel behelst de hervorming van de sociale inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande sociale inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping en de misbruiken op een meer efficiënte en daadkrachtige manier aangepakt zouden kunnen worden. Het voorstel is gebaseerd op 4 pijlers:
  1. bepalen van prioritaire doelstellingen
  2. nieuwe en versterkte Sociale Inlichingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
  3. nieuwe structuren en synergieën (integratie van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid in de RSZ, synergie tussen de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ, synergie tussen RVA en RIZIV, uitbreiding bevoegdheden sociaal inspecteurs)
  4. uniformisering van de processen van de sociale inspectiediensten.
De Ministerraad geeft de opdracht aan de bestaande Werkgroep Modernisering Sociale Zekerheid om de coördinatie tussen de diverse inspectiediensten verder te zetten en te versterken zonder de inningsprocessen in gevaar te brengen met het oog op meer slagkracht, zoals het regeerakkoord van 9 oktober 2014 stipuleert.--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten