zaterdag 27 oktober 2012

Mededeling saldo ziektekapitaal - KB 19/11/1998

Beste ACOD-lid,

In plaats steeds opnieuw iedereen te adviseren zijn persoonlijk overzicht aan te vragen, heeft Walter Vanwanghe - ACOD bij mevrouw Cadiat verzocht om de overzichten aan alle personeelsleden af te leveren zonder dat zij hierom dienen te verzoeken, zodat eenieder de mogelijkheid heeft om zijn persoonlijk ziektekapitaal na te kijken.
Zie hieronder.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

P.S. Het staat je natuurlijk vrij om dit zelf individueel ook aan te vragen. Wat ikzelf inmiddels ook heb gedaan.
________________________________Van: VANWANGHE Walter
Verzonden: vr 19/10/2012 21:00
Aan: CADIAT Pascale
CC: KNIP
Onderwerp: Mededeling saldo ziektekapitaal - KB 19/11/1998

Geachte mevrouw Cadiat

In het Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, wordt volgende vermelding gemaakt:
Art. 41.
Voor de ganse duur van zijn loopbaan kan de ambtenaar, die wegens ziekte verhinderd is zijn ambt normaal uit te oefenen, ziekteverlof krijgen tot maximum eenentwintig werkdagen per twaalf maanden dienstanciënniteit. . Het verlof wegens ziekte is met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.


Art. 48bis

Elke ambtenaar krijgt jaarlijks het overzicht van het saldo van de verloven waarop artikel 41 van dit besluit hem recht geeft.

Indien de ambtenaar niet akkoord gaat met dit saldo, kan hij bij de directeur stafdienst Personeel en Organisatie binnen de 50 werkdagen een gemotiveerd bezwaar indienen. Deze laatste neemt een beslissing binnen de 50 werkdagen. Wanneer deze termijn verstreken is, wordt het bezwaar aanvaard.
Bij brief van 15/10/2012 werd mij het saldo van mijn ziektekapitaal medegedeeld. Wanneer ik het evenwel niet eens ben met dit saldo heb ik 50 dagen de tijd om gemotiveerd bezwaar in te dienen, alleen beschik ik niet over een overzicht dat het mij mogelijk maakt om dit op een eenvoudige wijze na te kijken om vervolgens aan de hand hiervan een eventueel gefundeerd en gemotiveerd bezwaar in te dienen.

Uit de verontrustende mails die ik van verschillende leden mocht ontvangen blijkt dat iedereen met dit probleem te kampen heeft, temeer dat aan de hand van een overzicht reeds verkeerde berekeningen werden vastgesteld.

Mijn vraag is dan ook om alle personeelsleden een overzicht van de berekening die de basis vormt om hun ziektekapitaal te bepalen, ter beschikking te willen stellen, zonder dat hiervoor uitdrukkelijk dient verzocht.

Met mijn oprechte dank voor de aandacht die u wilt besteden aan deze, naar mijn gevoel, terechte vraag.


Walter Vanwanghe
voorzitter FTC ACOD-WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten