maandag 27 mei 2013

Onregelmatige prestaties

Beste heer directeur Luk Somers,

Bij uw onderstaande mail van 16/05/2013 zijn er 2 opmerkingen.
Ik begin met de belangrijkste. Dit met een concreet voorbeeld (reëel, niet fictief).

1)
U stelt onderaan uw mail dat de bijkomende recuperatie voor bijv. nachtprestaties 50% is, net zoals de toeslag 50% bedraagt.
Dit is evenwel zonder enige juridische grond.
Voor wie opteert voor inhaalrust in plaats van een toeslag, stelt art. 11 van het K.B. van 11/02/2013 immers overduidelijk:
"In dat geval stemt de inhaalrust overeen met een recuperatie aan 200 % van de gepresteerde tijd als het personeelslid prestaties heeft verricht op een zondag of een feestdag of de nacht die aan een zon- of feestdag voorafgaat en aan 150 % van de gepresteerde tijd in de andere gevallen"
Dus 150% i.p.v. 50%.
Onderaan uw mail suggereert U m.i. dat de eerste 100% de gewone inhaalrust voor meeruren betreft om gemiddeld aan 38 uren per week te komen.
Deze suggestie impliceert evenwel meteen als extra-voorwaarde dat er meer dan 38 uren moet gepresteerd worden om van de bijkomende inhaalrust van 150% voor nachtwerk uit hoofde van voormeld art. 11 te genieten (200% voor zon- of feestdagarbeid). Dit is een extra-voorwaarde die noch in voormeld art. 11, noch elders geschreven staat en die dus zonder enige juridische grond is.

Concreet:
Ik werkte zelf in de week van 20 tot 26 mei 2013 samen 38 uren, waaronder 3u20' (of 3,33 uren) in de nacht van donderdag op vrijdag.
Hiervoor heb ik bij de keuze voor inhaalrust krachtens voormeld art. 11 recht op 150% X 3,33 uren = 5 uren inhaalrust, louter en alleen omwille van het verrichten van nachtarbeid bedoeld in het K.B. van 11/02/2013.
Ter zake is nergens als voorwaarde voorgeschreven dat ik daartoe meeruren boven 38 uren per week zou moeten gepresteerd hebben.

Ik zal dan ook zonder de minste twijfel 5 uren inhaalrust opnemen voor deze gepresteerde nachtarbeid.
Dit in acht genomen dat art. 11 van het K.B. van 11/02/2013 in de hiërarchie van de administratieve rechtsbronnen boven uw e-mail van 16/05/2013 staat, die geen enkele bijkomende voorwaarde toe te voegen heeft aan dit K.B.

Graag vernam ik een duidelijk het standpunt van mijn dienst.
Ik behoef geen oogluikende toelating. De regeling die op mij van toepassing zal zijn, zal uiteraard ook op iedereen van toepassing zijn.

Gelieve er bij verbod  - hoe gaat U me het toepassing van de wetgeving verbieden? -   rekening mee te houden dat de rechtbanken en gerechtshoven mij zonder de minste twijfel zullen volgen. Alle daaraan verbonden gerechtskosten zullen dan ook ten laste van de overheid vallen.

Kom a.u.b. niet af dat dit een kwestie van "interpretatie" is.
Men vraagt zich af hoeveel duidelijker een wettekst in een rechtstaat moet zijn.


2)
Uiteraard is het voorgesteld formulier verkeerd voor de toeslagen voor nachtprestaties voorafgaand aan zon- of feestdag. Ter zake geldt immers een toeslag van 100% in plaats van 50%

Met vriendelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
Sociaal Inspecteur - Technisch deskundige
Toezicht op de Sociale Wetten - Directie Gent-Oost
Savaanstraat 11/002
9000  GENT
woonadres:
Aannemersstraat 210 bus 101
9040 Sint-Amandsberg (GENT)
09/3296311 en 0496/570126


Op 21 mei 2013 07:48 schreef TSW Directie Gent <tsw.gent@werk.belgie.be> het volgende:
Ter info en ter gebruik

Van: SOMERS Luk
Verzonden: donderdag 16 mei 2013 19:28
Aan: TSW Directie Aalst; TSW Directie Gent; TSW Directie Kortrijk; TSW Directie Sint-Niklaas; TSW Directie Roeselare; TSW Directie Brugge
CC: 'Gie Loenders'; Philippe VANDEN BROECK
Onderwerp: Formulier voor onregelmatige prestaties

Collega's

U vindt hierbij een voorlopig formulier voor de onregelmatige prestaties.
Dit is een Word-sjabloon. Vul de vaste gegevens in en bewaar het als een persoonlijk sjabloon.
U kan springen van het ene invulveld naar het andere door de toets |F11| in te drukken.

Dit formulier mag u gebruiken voor de prestaties vanaf 1 maart 2013. Het is een voorlopig formulier, maar wel OK voor dienst P&O. Het is de voorzitter van de FOD die de ambtenaren moet aanstellen die onregelmatige prestaties mag doen, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk geen probleem zijn voor de technisch deskundigen.  De attaché wachten beter nog even.

Als herhaling:

·         zondagprestaties: premie à 100 %, OF bijkomende recuperatie van 100 %
·         zaterdag- en nachtprestaties: premie à 50 %, OF bijkomende recuperatie van 50%
·         de "gewone" inhaalrust om gemiddeld tot 38 u te komen (ongeacht of die voor of na deze prestaties genomen wordt) is beperkt tot 100 %.
--
Met vriendelijke groeten
Filip Van Bever
09/3296311 en 0496/570126
Sociaal Inspecteur - Toezicht op de Sociale Wetten
Savaanstraat 11 / 002
9000 GENT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten