Waarom lid worden

Welkom bij de ACOD - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(onthaalbrochure)

De ACOD-AMIO heet je van harte welkom

AMIO is de sector van de administraties, ministeries en overheidsdiensten van de ACOD. De "Algemene Centrale der Openbare Diensten" is een centrale van het ABVV en telt diverse leden die dagelijks op de bres staan opdat :


- elke werknemer in de openbare sector in een zo aangenaam mogelijke sfeer kan werken en hiervoor een behoorlijke vergoeding ontvangt;
- de openbare diensten zo goed mogelijk zouden functioneren, ten dienste van het publiek.

Ons ordewoord is solidariteit.

De vakbondsactie is er om de ambtenaren onderling te verengen, om bruggen te slaan tussen de individuen en naar de administratieve structuren.
Zij is er om te strijden voor ieders recht op behoorlijke arbeidsomstandigheden en ter verdediging van je rechten als contractueel of statutair ambtenaar .
De verdraagzaamheid is één van onze belangrijkste waarden. Vanuit een democratische ingesteldheid heeft elk van ons de volledige vrijheid van meningsuiting.

 Je blijft dus wie je bent en...
Je ideeën zijn welkom.

Een aantal punten hebben de voorbije jaren de bijzondere aandacht van de ACOD genoten :
- aangepaste en vellige arbeidsomstandigheden (bijv. de toepassing van de nieuwe technologieën)
- de looneisen;
- de beroepsloopbaan en mogelijkheden tot vorming;
- de wervings- en bevorderingsexamens;
- de verbetering van de situatie van het niet-statutair personeel.

De ACOD verdedigt ook de individuele belangen:
zij komt tussen bij leidende ambtenaren wanneer een collega moeilijkheden ondervindt. Vaak gaat het hierbij om specifieke problemen of conflictsituaties waarvoor een personeelslid zelf niet tot een bevredigende oplossing meent te
kunnen komen.

De ACOD staat haar leden ook bij wanneer zij een beroep wensen in ie stellen tegen onrechtvaardige beslissingen van de administratie (bijv. bij weigeren
van een verlof, vermindering van prestaties om familiale reden, in
geval van disciplinaire maatregelen, enz).

Zoals je merkt,
verdedigt de ACOD
haar leden !

Wat kan de ACOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg voor je doen?

De afgevaardigden van de ACOD staan steeds klaar om je te informeren, raad te geven, om je indien nodig te verdedigen en om je belangen te vertegenwoordigen op alle niveaus.


1) Informeren

info-brochure ziekte
De ACOD informeert je over:
- De arbeidsomstandigheden
- Het ziekteverlof
- De verminderde prestaties
- De loopbaanonderbreking
- De diverse statuten
- De sociale dienst
- De arbeidsduurreglementering
- De veiligheids- en gezondheidsreglementering
- De rechten als contractueel personeelslid
- De loopbanen
- De wedden en lonen
- ...

Deze informatie wordt eveneens aangevuld door ons maandblad "TRIBUNE"
Bezoek eveneens de website van de ACOD:
www.acod-overheidsdiensten.be
www.acodonline.be
http://www.cgsp-acod-bru.be
de website van de ACOD - FOD WASO:
http://users.skynet.be/syndicaalnieuws
www.acodwaso.blogspot.be
http://www.abvv.be
2) Raad geven

Raadpleeg Je ACOD-afgevaardigde indien je:
- aan een examen wenst deel te nemen
- kandidaat bent voor een betrekking
- een aanvraag tot mutatie overweegt (intern of extern)
- een loopbaanonderbreking wenst
- problemen hebt met de sociale dienst, de personeelsdienst of de administratieve gezondheidsdienst
- ...

JE AFGEVAARDIGDE IS STEEDS DAAR OM JE MET RAAD EN DAAD BIJ TE STAAN.


3) Verdedigen

De ACOD heeft de fundamentele plicht de rechten van haar leden te verdedigen, onder meer in volgende situaties:
- De weigering van een verlofaanvraag
- Voorstel tot onrechtvaardige disciplinaire sancties
ACOD gebouw te Brussel
- Ongunstige evaluatie
- Slachtoffer van ongewenste intimiteiten of pesterijen
- Bij een arbeidsongeval
- ...

WIE KAN JE VERDEDIGEN?
- Je afgevaardigde
- De ACOD-rechtsbijstand in de regio waar je aangesloten bent
- De Juridische dienst van de federale ACOD
- De verdedigers in de kamers van beroep (verloven, evaluatie, vermindering van prestaties,...)


4) Vertegenwoordigen

TEN OVERSTAAN VAN DE VAKBONDSORGANISATIES
- door de vakbondsafgevaardigden
- door de ACOD in de regio waar je bent aangesloten
- door het federaal secretariaat

TEN OVERSTAAN VAN DE ADMINISTRATIE
- in diverse comités waar de vakbonden met de directie onderhandelen op het niveau van de sector of met afgevaardigden van verschillende basisoverlegcomités (onderhandelingscomité Sector XI, hoog overlegcomité,
tussenoverlegcomité)
- in de basisoverlegcomités, dat zijn de plaatselijke overlegorganen waar de lokale problemen en/of welzijn op het werk (veiligheid, gezondheid, hygiëne) worden aangekaart (basisoverlegcomité hoofdgebouw Blerotstraat, basisoverlegcomités diverse inpectiediensten)
- ln de thematische plaatselijke adviesorganen: comié sociale dienst, comité variabele werktijdregeling, reftercomité

TEN OVERSTAAN VAN DE OVERHEID
- Door het Sectorcomité, overlegorgaan met de voogdijminister
- Door de Comités A en B, overlegcomités met de federale overheid


5) Bovendien

- Je ontvangt jaarlijks een syndicale premie, als gedeeltelijke terugbetaling van je vakbondsbijdragen.
- Bij staking waarborgt de ACOD de betaling van een stakingsvergoeding.

De ACOD is je woordvoerder

Je vakbond is niet alleen actief is de overheidsdienst waar jij werkt. Hij is ook Je woordvoerder en verdediger op het hogere niveau van alle federale overheidsdiensten, het openbaar ambt en voor alle medewerkers.
De taak van de ACOD beperkt zich ook niet tot de werksfeer.
Elk onderwerp dat tot de levenskwaliteit van onze leden kan bijdragen geniet onze aandacht.

De ACOD interesseert zich niet alleen voor materiële problemen, Zij spreekt zich, uitgaande van principes als solidariteit, gelijkheid voor ieder en de wegering van elke vorm van uitsluiting, eveneens uit over de maatschappelijke problemen die raken aan de belangen van haar leden.

Enkele voorbeelden :
- De strijd tegen de werkloosheid
- De strijd tegen sociale ongelijkheid
- Kwaliteitsonderwijs voor iedereen
- De gelijkheid tussen man en vrouw
- Het tot stand komen van een sociaal Europa
- De eerbiediging van de individuele en syndicale vrijheid
- De strijd tegen elke vorm van racisme en onverdraagzaamheid


6) Hoe word ik lid van de ACOD?

Je kan kiezen
- of Je sluit je aan bij de gewestelijke afdeling van Je woonplaats
- of Je sluit je aan bij de gewestelijke afdeling van Je werkplaats

Wat doe ik concreet?
Neem contact op met één van de ACOD-afgevaardigden.
Je vindt de lijst ook op intranet en als bijlage in deze brochure.

P.S. Aansluitingsformulier Overheidsdiensten Oost-Vlaanderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten