Wetgeving

Info over ons personeelsstatuut 

Belangrijke wijzigingsbesluiten (o.m. Copernicushervorming):

K.B. van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen
K.B. van 25 april 2004 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de competentiemetingen
K.B. van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel
K.B. van 10 augustus 2005 betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen
K.B. van 30 januari 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel (toelichting)
K.B. van 22 november 2006 houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D (!art.63!)

Belangrijkste gecoördineerde wetten en besluiten:

K.B. van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel. (oude versie)
K.B. van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel. (Nieuw)
K.B.van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel
K.B. van 29 juni 1973 (B.S. van 8.8.1973 en erratum gepubliceerd in B.S. van 25.9.1973) houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
K.B. van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
Richtlijn acod voor waarnemers bij examens
K.B. van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
K.B.van 10 april 1995 (B.S. van 30.12.1995 en errata in B.S. van15.2.1996) tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden
K.B. van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen
Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de [arbeidstijd in de openbare sector]
K.B. van 22 december 2000 (B.S. van 9.1.2001) tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen (="APKB")
K.B. van 22 december 2000 (B.S. van 9.1.2001) betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel
Omzendbrief nr. 573 van 17/08/2007 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt
K.B. van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten (B.S. 15/02/2013)
K.B. van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt (B.S. 4/10/2013)
K.B. van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt (B.S. 14/11/2013)


Algemeen:

Een zeer goed overzicht van de belangrijkste bepalingen over het personeelsstatuut in de Federale Overheidsdiensten, vindt men thans op Fedweb: http://www.fedweb.belgium.be.
Behalve de leesbare uitleg in tekstvorm is daar, onderaan de pagina, ook de wetgeving vermeld en gelinkt.
Een uitgebreide lijst vind je er op http://www.fedweb.belgium.be/nl/regelgeving.

Ook de website van de Dienst Betalingen wedden overheidspersoneel van de Centrale Dienst Vaste Uitgaven (CDVU) - http://www.wedden.fgov.be - vermeldt heel wat praktische info inzake uw loonfiche, betalingstijdstippen van lonen en premies, en onze index.

Voor wie verder wil zoeken zijn er uiteraard ook juridische databanken:
http://www.codinet.be en http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm en ook het Belgisch Staatsblad.

Omdat het lang heeft geduurd vooraleer de Federale Overheid zelf systematisch voorzag in gemakkelijk toegankelijke informatie voor haar personeelsleden, inventariseerden we voordien de belangrijkste teksten in de rubriek 'wetgeving' op onze eerdere site van ACOD FOD WASO, Syndicaal nieuws: http://users.skynet.be/syndicaalnieuws.
Dit is nog steeds nuttig  - bijv. voor onze weddenschalen of een excel met betaalde feestdagen) of andere dingen -  zolang men er maar rekening mee houdt dat deze rubriek niet meer bijgewerkt werd na 09.12.2008.

De belangrijkste vergoedingsregelingen in de sociale inspectiediensten van de FOD WASO vind je op de info-pagina 'vergoedingen'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten