Vergoedingen

Onder meer volgende regelingen - resultaat van syndicaal werk - zijn van belang voor sociale inspectiedienden van de FOD WASO 

Op grond van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten (B.S. van 21 april 1965), werden in de FOD WASO volgende Ministeriële Besluiten genomen:

Bureauvergoedingen:
  - M.B. van 17 juni 1991 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor bureaukosten aan zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, gewijzigd door het:
  - M.B.van 20 juli 2001 dat de vergoeding opwaarts harmoniseert.
De bureauvergoeding van 36.000 BEF per jaar, bedraagt thans 74,3680 € / maand X indexcoëfficiënt.

Telefoonvergoedingen:
  - M.B. van 17 juni 1991 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoeding voor kosten van telefoonabonnement en telefoongesprekken aan zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
De telefoonvergoeding van 11.400 BEF per jaar, bedraagt thans 23,5499 € / maand X indexcoëfficiënt.


Andere vergoedingen:

Kilometervergoeding:
Zie http://www.fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/onkosten_tijdens_het_werk/reiskosten


Onregelmatige prestaties:
Het Koninklijk besluit van 20 september 2002 tot regeling van bepaalde onregelmatige prestaties van zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (B.S. 2003-03-05)
Toepassingsnota voor Toezicht op de Sociale Wetten (nota van aanvankelijk 7-8/08/2003 zoals gewijzigd ingevolge BOC van 28/10/2003)
Vanaf 1/03/2013 vervangen door: K.B. van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten (B.S. 15/02/2013)

Verblijfsvergoedingen:
Op grond van het koninklijk besluit van 24 december 1964 (B.S. van 6.1.1965) tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale overheidsdiensten, werden in de FOD WASO Ministeriële Besluiten genomen om het aantal vergoedingen forfaitair vast te stellen. Dit om de werking van onze inspectiediensten efficiënt en werkbaar te houden:
- M.B. van 17 juni 1991 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en arbeid, gewijzigd door:
- M.B. van 20 juli 2001 (wijziging art. 2 en 3), met uitwerking vanaf 1/05/1998
- M.B. van 20 juli 2001 (wijziging art. 3 voor inspectie van de sociale wetten), met uitwerking vanaf 1/01/2001
- M.B. van 13 oktober 2006 (met uitwerking vanaf 1/12/2004)
De gecoördineerde tekst van het Ministerieel besluit van 17 juni 1991 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
Praktische info:
- Fedweb: De basisbedragen - van bijv. 8,11 € / dag voor niveau B - zijn te vermenigvuldigen met de indexcoëfficiënt)Geen opmerkingen:

Een reactie posten