maandag 8 september 2014

Nota "De arbeidstijd van de sociaal inspecteurs" ingetrokken

Beste ACOD-lid,

Met de nota "De arbeidstijd van de sociaal inspecteurs" dd. 5/07/2013, bestemd voor Toezicht op de Sociale Wetten, had het hoofdbestuur van onze FOD Werkgelegenheid Sociaal Overleg blijk gegeven van gebrek aan sociaal overleg.

Deze nota kwam tot stand met negatie van het syndicaal statuut en werd geenszins overlegd of onderhandeld, laat staan in de daartoe voorziene organen. De nota leek wijzigingen aan te brengen aan eerdere richtlijnen.
Derhalve had deze nota geen enkele juridische waarde.

Na verscheidene vergaderingen van het BOC Toezicht op de Sociale Wetten die daaraan gewijd waren in de loop van 2013 en 2014, dankzij de waakzame houding van ACOD en na verscheidene tegenvoorstellen gezamenlijk opgesteld door ACOD en ACVOD, heeft het Centraal bestuur op de laatste BOC-vergadering van 5/09/2013 duidelijk gesteld deze nota in te trekken!
Deze nota werd dan ook van het extranet verwijderd !!!

Concreet houdt dit onder meer in dat er GEEN forfaitaire aanrekening aan 3u48 of 7u36 verplicht is voor bijvoorbeeld werken op het bureau voor vergaderingen, vormingen, permanenties, vervanging van het directiehoofd, diverse gesprekken, voorbereidend werk of debriefing tijdens de kantooruren enz., vergaderingen, opleidingen, enz.. Laat staan dat de verplaatsingstijd in dit forfait per definitie zou inbegrepen zijn.
Ter zake blijft alles bij het oude zoals weergegeven onder punt 1 van de Toepassingsnota voor Toezicht op de Sociale Wetten (nota van aanvankelijk 7-8/08/2003 zoals gewijzigd ingevolge BOC van 28/10/2003), in de mate dat dit niet werd gewijzigd door het K.B. van 11 februari 2013.
Ook loopt de arbeidsduurteller voor de extra inhaalrust onregelmatige prestaties gewoon door zodat bijv. samenvoeging met het zomerverlof mogelijk is. Dit saldo dient dus geenszins per periode van 4 maanden te worden weggewerkt zoals de gewone referteperiode voor de arbeidsduur.

Opgemerkt weze dat er inmiddels wordt gewerkt aan een on line tijdsregistratiesysteem (Quaestor), dat operationeel zou moeten worden in 2015.
De overheid heeft op het BOC TSW van 5/09/2014 toegezegd om dit systeem en de begeleidende toelichting ervan wel degelijk in samenspraak en overleg met de vakbonden te zullen uitwerken, zoals voorgeschreven.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
acodwaso.blogspot.be

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten