vrijdag 29 november 2013

Gecertificeerde opleidingen: einde in zicht? (Tribune 12/2013)

Ondanks veelvuldige protesten en een unaniem protocol van niet-akkoord in Comité B zullen vanaf 1 januari 2014 zowel het nieuwe evaluatiesysteem, als de nieuwe loopbanen van kracht worden voor de federale ambtenaren. Met veel poeha werd door de overheid bij monde van Hendrik Bogaert verkondigd dat al deze hervormingen geen negatieve gevolgen zouden hebben voor de federale ambtenaren. De realiteit is echter in een aantal gevallen heel wat anders.

Immers, voor de mensen die momenteel al bij de federale overheid in dienst zijn heeft men enkele overgangsmaatregelen voorzien. Een van deze maatregelen was de mogelijkheid om zich nog te kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding vóór 3 februari 2013. Wie geldig is ingeschreven voor een opleiding kan dus nog eenmaal deelnemen en bij eventueel slagen in de eindtest van de bijhorende voordelen genieten.

Wat blijkt nu? Enerzijds heeft de ministerraad beslist dat er normaal een einde komt aan de gecertificeerde opleidingen vanaf 1 januari 2017. Anderzijds werden de voorbije jaren de budgetten die men ter beschikking stelt van OFO, systematisch teruggeschroefd. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de werking van OFO en heeft ook een negatieve invloed op het aantal opleidingen die deze dienst kan organiseren. Zo kon OFO in het jaar 2011 bijvoorbeeld nog 14.960 opleidingen organiseren. Met het budget dat men thans ter beschikking heeft gesteld, zal in 2014 dit aantal noodgedwongen gereduceerd moeten worden tot amper 6207.

Voor alle duidelijkheid: OFO kan alleen maar werken met de middelen die de overheid ter beschikking stelt. De overheid is er dus zelf verantwoordelijk voor dat de goede werking van OFO voor een stuk wordt belemmerd door de voortdurende inkrimping van de budgetten. Door deze politiek te voeren vertraagt men ook bewust de voordelen die een federaal ambtenaar kan genieten bij het eventuele slagen in de eindtest van een gecertificeerde opleiding.

Bovendien staan er momenteel nog ruim 20.000 deelnemers op de wachtlijsten voor deelname aan een gecertificeerde opleiding. Een simpele berekening maakt nu al duidelijk dat niet iedereen nog aan de beurt kan komen voor de voorziene einddatum 1 januari 2017. Wat er daarna gebeurt, is nog maar de vraag. We zitten momenteel immers nog met een aantal onbekende factoren om hierop nu al een antwoord te kunnen geven.

In 2014 vinden er nieuwe verkiezingen plaats. Welke partijen zullen bij deze verkiezingen de winnaars en welke de verliezers zijn? Zal men erin slagen om een nieuwe federale regering te vormen? Welke coalitie zal worden gevormd en wat is de houding van de coalitiepartners tegenover de ambtenaren? Wie wordt bevoegd voor de federale ambtenaren en welke maatregelen worden voor en/of tegen hen genomen? Schaft men in 2017 de gecertificeerde opleidingen zonder meer af? Dit zou ernstige gevolgen hebben voor zij die dan nog niet aan de beurt gekomen zijn, met zowel financiële gevolgen als gevolgen qua loopbaan.

Op een deel van deze vragen moet een antwoord worden gevonden tijdens het overleg tussen de vakbonden en de overheid in Comité B. De onderhandelaars namens ACOD blijven hierbij uw rechten maximaal voort verdedigen.

Eddy Plaisier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten