zaterdag 7 september 2013

Inschaling sociaal controleurs: Toelichtingen

Door bizarre interpretaties bij de herinschalingen op 1/01/2007 werd voor sociaal inspecteurs - Technisch Deskundigen die toen onder de overgangsmaatregel van art. 63 van het K.B. van 22/11/2006 vielen (zij met minstens 8 jaar graadanciënniteit) de teller van de lopende competentiepremie op 0 gezet.
Daardoor eindigt de geldigheidsperiode van 8 jaar, die voor velen was aangevangen op 1/09/2003 (in geval men de eerste keer slaagde), niet  op 31/08/2011 (2003 + 7, zoals bij de RVA- en RSZ-Inspectie), maar door hertelling wel pas op 31/12/2014...
Dit was de toestand bij Toezicht op de Sociale Wetten.
Bij de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid werd dan weer geteld tot 31/12/2013, door 1 jaar in mindering te brengen in toepassing van art. 226 van het Copernicus-K.B. van 5/09/2002.
Kortom: Willekeur en discriminatie troef!
Blijkbaar waren goed-betaalde opperhoofden en minister incompetent dezelfde wetgeving in verschillende diensten correct toe te passen...

Sociaal controleurs met op 1/01/2007 tussen 8 en 16 jaar graadanciënniteit (en nog 1 GO af te leggen)

In afwachting van de herziening van deze hertellingsinterpretatie riepen we op om zich vooralsnog in te schrijven voor een G.O., om de rechten te vrijwaren ondanks de stopzetting van de inschrijvingen ervoor door H.Bogaert
(zie onze berichten van 27/11/2012, 29/11/2012 en 4/12/2012).

De inshrijvingsverantwoordelijke Rudi Castelyns zou bij het OFO de inschrijvingen in de wachtrij zetten, op voorwaarde dat P&O zich tegen de hertellingsinterpretatie zou uitspreken.
Thans kwam op deze vraag een antwoord via Rudi Castelyns, dat aan betrokkenen op 19/08/2013 werd doorgestuurd door P&O-verantwoordelijke P. Cadiat: De hertellingsinterpretatie wordt niet herzien!

Omdat we daar uiteraard verscheidene vragen van leden over kregen, is het belangrijk dit antwoord te situeren in de overgangsmaatregelen van het (voor het overige archi-slechte) loopbaan-K.B. van H. Bogaert:
De syndicale onderhandelaars bekwamen op het comité B van 3/07/2013 de verlenging van de competentiepremies tot 31/12/2016. Dit evenwel enkel onder de voorwaarden:
- dat men zich eerder niet in de voorwaarden bevond om zich tussen 1/01/2013 en 3/02/2013 in te schrijven voor een GO
- dat men geen bevordering door overgang naar een volgend niveau of klasse bekomt gedurende de periode 2014-2016.
Meer details in art. 36 (doorbladeren tot p 33 van de pdf-weergave)

Vanaf 2017 kan men dan in de nieuwe loopbaanregeling Bogaert een "eerste bonificatie" van 2000 € ontvangen, althans nadat men 3 jaar (2014, 2015 en 2016) minstens een evaluatie 'voldoet aan te verwachtingen' heeft gekregen. Deze 2000 €/jaar is het bruto-basisbedrag (nog te indexeren) en wordt opgenomen in de maandwedde zodat er volledige meetelling is voor vakantiegeld, eindejaarspremie en in prinicipe ook pensioenberekening.
Alhoewel deze koppeling evaluatie - wedde in de toekomst bijzonder nefast zal worden voor de werking van de diensten, en opnieuw de deuren open zet voor ongelijke evaluatie en discriminatie - ook tussen verschillende diensten - is er met de overgangsmaatregelen een zekere gelijkstelling gekomen tussen sociaal controleurs van TSW en andere sociale inspectiediensten: BT2 + 2000 € vanaf 2017.
Niet helemaal: Uiteraard zullen sociaal controleurs bij andere sociale inspectiediensten, die slaagden in een volgende GO (bijv. in 2011) na 8 jaar competentepremie hun recht op inschaling in BT3 behouden (art. 36 loopbaan-K.B. Bogaert). Al dient daar meteen aan toegevoegd dat het verschil tussen BT2 + 2000 € enerzijds en BT3 anderzijdsbeperkt is tot 240 €/jaar (of 20 €/maand)
Bizar is ook dat deze "eerste bonificatie" (normaliter in 2017) slechts 500 € bedraagt voor wie geen competentiepremie geniet bij inwerkingtreding van het Bogaert-K.B. loopbanen op 1/01/2014 (bijv. iemand die faalde voor de G.O. in 2011 bij de RSZ-inspectie).

Sociaal controleurs met op 1/01/2007 tussen 16 en 24 jaar graadanciënniteit (met 8 jaar premie, waarna inschaling in BT3 zonder GO)

Deze groep van sociaal controleurs bij TSW zou het recht op inschaling in BT3 pas bekomen op 1/01/2015, na zgn afloop van de competentiepremie op 31/12/2014).
In het Tussen Overleg Comité in juli 2013 bewamen we gelijkstelling met de andere sociale inspectiediensten door vervroeging van deze inschaling in BT3 vanaf 1/01/2014.
Terzake verwijzen we naar het artikel in Tribune van september 2013: "Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: flagrante discriminatie weggewerkt"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten