zaterdag 7 september 2013

Ontwerp-K.B. Bogaert - Loopbanen (3/07/2013)

Na de vorige ontwerpen, vind je hierbij de uiteindelijke versie van het ontwerp van koninklijk besluit van H. Bogaert over de loopbanen, zoals bekomen in het Comité B van 3/07/2013. Voor de volledigheid geven we ook nog eens de bijlagen weer. Bijlage V is veruit de belangrijkste:
- Ontwerp K.B. Bogaert Loonbanen
- Bijlage I
- Bijlage II en bijlage III
- Bijlage IV
- Bijlage V
- Bijlage VI
- Bijlage VII
De tekstwijzigingen tegenover laatste ontwerpen staan in geel.
Wie de tekst wil snappen:
- dient voor wie thans in dienst is te kijken naar de overgangsbepalinngen (vanaf p 33 van de pdf-weergave)
- moet onderscheid maken tussen de begrippen "eerste bonificatie" en "een bonificatie" (hanteer dus geen logica, zelfs geen taalkundige logica...)

Hierbij vind je de pdf van de presentatie met uitleg zoals gegeven in de verscheidene gewesten van de ACOD, en enkele uitgewerkte voorbeelden.
Op Fedweb vind je een uitleg van het ontwerp van nieuwe loopbanen: Fedweb-bericht van 12/07/2013.

Belangrijke overgangsmaatregelen

1) Reeds in een eerdere onderhandelingsfase bekwamen de onderhandelaars van de vakbonden belangrijke correcties op het ontwerp K.B. Bogaert op de loopbanen - zie ons bericht "Ontwerp K.B. loopbanen H.Bogaert: versie 26/06/2013" :
Wie een competentiepremie geniet en volgens de huidige loopbaanreglementering op het einde van de geldigheidsperiode daarvan automatisch overgaat naar een hogere weddenschaal, zal dit recht ook na 1/01/2014 behouden. Bijvoorbeeld van BT1 naar BT2, of van de tweede fase van BT2 naar BT3.

2) Daarmee bleef er nog een ernstig hiaat:
Wie in de eerste fase van de tweede weddenschaal zat (bijv. BT2 met premie tot zgn. 31/12/2014 !!!) en nog een Gecertificeerde Opleiding (GO) diende af te leggen om op termijn de volgende schaal te bekomen, verloor na afloop van de lopende competentiepremie deze premie of elk equivalent bedrag in plaats daarvan (in ons voorbeeld in 2015 en in 2016)...
De syndicale onderhandelaars bekwamen op het comité B van 3/07/2013 de verlenging van de competentiepremie tot 31/12/2016. Dit evenwel enkel onder de voorwaarden:
- dat men zich eerder niet in de voorwaarden bevond om zich tussen 1/01/2013 en 3/02/2013 in te schrijven voor een GO
- dat men geen bevordering door overgang naar een volgend niveau of klasse bekomt gedurende de periode 2014-2016.
Meer details in art. 36 (doorbladeren tot p 33 van de pdf-weergave)Evaluatie van het ontwerp-K.B.:

Ondanks de vele bijsturingen en tekstaanpassngen in de ontwerpen van Bogaert, waarvoor ook de delegatie van ACOD WASO onze onderhandelaars in Comité B feliciteerde, verworpen alle delegaties unaniem het uiteindelijke loopbaan-ontwerp van H.Bogaert. Dit gebeurde op het Federaal Comité van de voorzitters en ondervoorzitters van de verscheidene federale ondersectoren op 4/07/2013 (inloggen vereist).
We verwijzen ook naar het bericht op http://acod-overheidsdiensten.be/federaal/696/comit%C3%A9-b-nieuwe-loopbanen-bogaert-1

Terzake wordt op de individualisering van de loopbanen gewezen.
De koppeling aan de evaluatie wordt resoluut afgewezen.
Er wordt eveneens aangevoerd dat vele collega's, zeker met vrij korte staat van dienst, gecumuleerd over gans hun loopbaan veel minder zullen verdienen als men vergelijkt met de oude loopbanen vóór Bogaert, als men de schaalpromoties (bijv. BT1->BT2->BT3) ingevolge slagen in de GO's in aanmerking neemt.
Vanuit verscheidene ondersectoren, waaronder WASO, toont men actiebereidheid, om na de zomer over te gaan tot info-vergaderingen, mobilisatie en verdere acties.

Zowel de ACOD, maar zelfs ACV Openbare Diensten en VSOA, tekenden een protocol van niet-akkoord voor het Loopbaan-K.B. van H. Bogaert. Hierbij vindt je de tekst van protocol 685 van 10 07 2013 met een greep uit de vele bezwaren van de vakbonden:

- De ACOD kan geen geldelijke loopbaan aanvaarden die uitsluitend gebaseerd is op de evaluatie. Alle analyses, ook internationale, stellen dat het loon 'naar verdienste' slechts een klein percentage van de wedde mag uitmaken;
- Door de individualisering van de loopbaan bestaat het risico dat de personeelsleden op korte termijn niet in staat zullen zijn een correcte berekening van de wedde te verzekeren voor de personeelsdiensten die in dienst zijn wanneer het besluit van kracht wordt;
- Voor bepaalde personeelsleden houden de overgangsmaatregelen een duidelijke verlenging van de loopbaan in die samen met de pensioenhervorming, tot gevolg zal hebben dat tal van ambtenaren, hoewel ze een volledige loopbaan hebben, geen aanspraak kunnen maken op de meest gunstige berekening van het pensioen, zelfs als ze op de leeftijd van 65 jaar op pensioen gaan;
- De ACOD betreurt het dat er, behalve de betaling van de premies voor
competentieontwikkeling tot aan de vervaldatum geen enkele overgangsmaatregel is genomen voor de personeelsleden die bezoldigd zijn in de laatste schaal van een graad of klasse en geslaagd zijn voor een gecertificeerde opleiding;
- Het wetsontwerp voor de inachtneming van de bonificaties bij de berekening van de pensioenen van de personeelsleden die ze genieten, ontbreekt momenteel. De ACOD vraagt om dat wetsontwerp tegelijk met het koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan aan te nemen.


Ondanks het protocol van niet-akkoord keurde de ministerraad van 12/07/2013 het ontwerp-K.B. goed in tweede lezing. De (propaganda)tekst van het persbericht vind je hier.
Journalisten pikken met open ogen alle leugens op, maar vele simulaties leren ons alvast dat van "een versnelde promotie" geen enkele sprake is.


De evaluaties 'zeer goed' zullen slechts voor geprivilegieerde enkelingen zal voorbehouden zijn, bijvoorbeeld als je in Jabbeke woont, aan de KUL gestudeerd hebt en bij de juiste partij bent, of als je regelmatig de hielen van je baas likt...

Van "een versnelde promotie" zal al helemaal geen sprake zijn voor  jongere personeelsleden / personeelsleden met lagere anciënniteit. 
Over het algemeen  zullen zij een veel tragere loopbaan hebben, en zullen zij gecumuleerd over gans hun loopbaan veel minder verdienen dan voorzien bij hun indiensttreding met de oude loopbanen vóór Bogaert, incl. de schaalpromoties (bijv. BT1->BT2->BT3) ingevolge slagen in de GO's...
Vele simulaties wijzen op verliezen van meerdere 10.000-den € op loopbaanlengte, vooral voor wie geen tweede weddenschaal meer kan bereiken daardat men niet (meer) kan deelnemen een een Gecertificeerde Opleiding of niet geslaagd was.
Ook voor wie de teede weddenschaal wel nog kan bereiken zijn er vaak verliezen, onder meer (maar niet enkel) doordat de jaarlijkse verhogingen lager zijn dan de helft van de vroegere tweejaarlijkse verhogingen.


Normale stappen na een dergelijke goedkeuring door de ministerraad:
- Advies van de Raad van State
- Ondertekening door de Koning
- Publicatie in het Belgisch Staatsblad (waarschijnlijk in de loop van september 2013)

Verscheidene vakbondsecretarissen hebben alvast vakbondsacties vanaf september aangekondigd.
Wordt vervolgd...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten