zaterdag 7 september 2013

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: flagrante discriminatie weggewerkt (Tribune 9/2013)

Enkele jaren geleden voelden een aantal sociaal inspecteurs zich terecht onheus behandeld. Zij kregen immers van hun collega’s van de RVA en de RSZ, waarmee dagelijks werd samengewerkt, te horen dat zij op 1 september 2011 werden ingeschaald in BT3. Al die tijd sleutelde ACOD aan een oplossing.


In deze strijd stonden we nagenoeg alleen. Niet alleen werden we geconfronteerd met tegensprekende interpretaties die kwamen van de FOD’s Werkgelegenheid en P&O, maar zo was er zelfs een andere vakbondsorganisatie die weigerde over dit dossier te debatteren. Natuurlijk zat de directie vanaf dan in een zetel en waren we gedwongen zelf stappen te ondernemen bij de FOD P&O, temeer daar het heen en weer geschrijf tussen de beide FOD’s geen doorbraak opleverde.

Tijdens ons onderhoud met de voorzitter van de FOD P&O was deze zeer formeel in zijn toelichting. De sociaal inspecteurs met een anciënniteit van minstens 24 jaar dienst werden op 1 januari 2007 ingeschaald in BT3. De inspecteurs met minder dan 24 jaar dienst, maar met minstens 16 jaar anciënniteit op 1 januari 2007 en geslaagd in een competentietest, verwerven de schaal BT3 op datum van 1 januari 2014. Dit is volgens de voorzitter de enig correcte interpretatie. Het kon voor hem evenmin de bedoeling zijn dat de sociaal inspecteurs op een ongelijke wijze zouden worden behandeld op basis van de instelling waar ze zijn tewerkgesteld. De voorzitter toonde aldus volledig begrip voor onze legitieme vraag tot rechtzetting.

We zijn uiteindelijk tot een compromisoplossing kunnen komen. Zo werd in het toekomstig Koninklijk Besluit dat de nieuwe loopbanen van de ambtenaren regelt, een aanvullend artikel ingelast waardoor de inspecteurs die op 1 januari 2014 de schaal van BT3 innemen, geacht worden deze al te hebben verworven op datum van 31 december 2013.

Door deze aanpassing komt men deels tegemoet aan onze verzuchting en zullen de sociaal inspecteurs van de vier verschillende inspectiediensten allen op gelijke voet worden ingeschaald op datum van 1 januari 2014, waardoor tevens het financieel verlies tot een absoluut minimum wordt herleid. Dankzij de vastberaden inzet van ACOD wordt zo andermaal een flagrante discriminatie weggewerkt.

Jean-Pierre Van Autrève

Geen opmerkingen:

Een reactie posten