dinsdag 4 december 2012

Afbouw openbare diensten...

Ter info vindt men hier de statistieken van de evolutie 2006-2012 van de personeelsbestanden, per niveau,  bij het Federaal Openbaar Ambt.
Opvallende vaststelling: 3.156 personeelsleden minder. In de laagste niveaus is de achteruitgang het grootst.
Maar nemen we alles in beschouwing behalve de gevangenissen, dan zijn er 4.502 personeelsleden minder, veelal bij bijzonder belangrijke instellingen zoals Financiën, Regie der Gebouwen en tal van instellingen met sociale inslag.
Enkel bij de gevangenissen kwamen er 1.346 personeelsleden bij.

De regering, aangespoord door de beleidskeuzes van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank, wil nog veel verder gaan op dezelfde weg:
Personeelsleden die op pensioen gaan zullen nog slechts a rato van 1 op 3 vervangen worden. Op deze wijze zullen de komende 2 jaar nogmaals 4.000 ambten verdwijnen.


Staatssecretaris H. Bogaert verklaart dat dit geen nieuwe besparing is maar het verderzetten van de bestaande afbouw. Investeringen in informatica zouden de tekorten aan werknemers moeten vervangen...
De vermindering geldt veel minder voor de gevangenissen en het repressie-apparaat. Het spreekt bijna voor zich dat afbouw van sociale voorzieningen en sociale zekerheid meer repressie zal "nodig" maken...

- 4.500 - 4.000 = ca - 8.500 personeelsleden.
8.500 minder op 8 jaar...
Dit is een sluipende equivalent van de afdankingen bij Ford Genk en toeleveranciers.


De rek was misschien groot maar nu zullen zowel burgers als personeelsleden dit meer en meer voelen.
Die aanpak zal de werking van de openbare diensten gewoon verstoren en de bevolking dreigt daarvan het slachtoffer te worden door minder dienstverlening,
De vakbonden hebben al in gemeenschappelijk front hiertegen geprotesteerd. 


Burgers zullen voor gesloten kantoren staan - bijv. bij de FOD Financiën zijn tal van kantoren gesloten en ook bij onze FOD denkt men luidop aan mogelijke sluiting van bepaalde buitendiensten - wachtrijen aan de loketten, lang wachten op antwoorden en vergunningen, oneerlijke concurrentie door manifest gebrek aan controle...
Jawel ook oneerlijke concurrentie door koppelbaasconstructies en door malafide buitenlandse ondernemingen die aan sociale dumping doen.

Wat willen we eigenlijk ?
Een fiscaal paradijs (met fiscale luxe-vluchtelingen uit Nederland en Frankrijk),
met zeer beperkte openbare diensten maar wel een politiestaat?
(want in veiligheid investeert men wel, hoewel...)
Of een solidaire en rechtvaardige samenleving waar iedereen de normale normen respecteert en zijn deel in de pot betaalt?

Het is aan de vakbewegingen en de progressieve politieke partijen om een rijkentaks of miljonairstax op de agenda te zetten, en niet langer de rijken te pamperen met fiscale cadeaus aan de grote bedrijven, door onder meer de notionele intrestaftrek die goed is voor meer dan 5 miljard/jaar aan cadeaus en geen enkele tewerkstelling waarborgen.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten