donderdag 13 december 2012

Gecertificeerde opleidingen: wie, wanneer en wat daarna?

van Fedweb: Zie hieronder.

Vooraf:
We merken op dat het gemeenschappelijk vakbondsfront - ACOD-ACVOD-VSOA - op het Comité B van 11/12/2012 unaniem een protocol van niet-akkoord hebben getekend voor het ontwerp-K.B. van H.BOGAERT om de Gecertigiceerde Opleidingen ontoegankelijk te stellen vanaf 1/01/2013.
Desondanks wil H.BOGAERT dit besluit zo snel mogelijk in werking laten treden en de oude loopbaanregeling blokkeren, en dit vooraleer een nieuwe loopbaan uitgetekend is.
Bovendien stelt hij, via Fedweb geciteerd hieronder: "Op 1 januari 2014 worden de premies voor competentieontwikkeling geschrapt en zal het volledige bedrag beschikbaar worden gesteld voor de introductie van een prestatiegericht verloningsbeleid."...
Contractbreuk!!! Zij het niet van een arbeidsovereenkomst maar wel van een sociaal contract.
Hij zoekt dus ernstige problemen en zal deze krijgen. Geen enkele minister van ambtenarenzaken deed hem dit ooit voor: afschaffen vooraleer iets nieuws te hebben...
Maar H.BOGAERT is dan ook geen minister, maar een gebuisde staatssecretaris.

Het spreekt voor zich dat bij alle vakbonden - en in eerste plaats bij de ACOD - verzet broeit en dat de strijd tegen H.BOGAERT - en deze regering die alles weer gaat zoeken bij de gewone loon- en weddentrekkenden - stadiumgewijs en gradueel zal worden opgebouwd.
Verdere orde-woorden volgen.

Met vriendelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

Hieronder tekst Fedweb:
<<Tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 heeft de regering een aantal beleidsbeslissingen genomen betreffende de loopbaan van de federale personeelsleden. De notificatie (uittreksel) van de Ministerraad van 30 november kun je raadplegen via deze link (PDF, 133.4 Kb).

De beslissing van het conclaaf omvat twee delen, die overeenkomen met twee verschillende tijdstippen.

Het eerste deel bevat de bepalingen die het voorwerp uitmaken van ONMIDDELLIJKE reglementaire veranderingen. Na de aanvaarding van het besluit dat op dinsdag 11 december in het comité B werd onderhandeld, zal de situatie er als volgt uitzien:
 • Vanaf 1 januari 2013 (opgelet: zie hieronder de opmerking over de effectieve datum!) kun je je niet meer inschrijven voor een gecertificeerde opleiding.
 • Als je vóór die datum voor een gecertificeerde opleiding bent ingeschreven, kun je die volgen en, als je slaagt, een premie voor competentieontwikkeling krijgen en, indien van toepassing, na verloop van de geldigheidsperiode naar de hogere schaal overgaan.
 • Wie momenteel een premie voor competentieontwikkeling krijgt, blijft die ontvangen en zal, indien van toepassing, na verloop van de geldigheidsperiode naar de hogere schaal overgaan.
Het tweede deel bevat de beleidsbeslissing om een nieuwe loopbaan in het leven te roepen die vanaf 1 januari 2014 in werking zal treden. Op dat moment zal een nieuwe stap worden gezet: het "stelsel" van de gecertificeerde opleidingen (met de premies voor competentieontwikkeling en de baremaverhogingen aan het einde van de geldigheidsperiode) zal vervangen worden door een nieuw stelsel.HOE ZIT HET OP KORTE TERMIJN?


De toepassing van die beslissingen roept vele vragen op. Mensen willen, terecht, weten of ze zich nog mogen inschrijven. Je stafdienst P&O of personeelsdienst kan die vraag het best beantwoorden. Hieronder vind je alvast 8 situaties die zich kunnen voordoen. Je vult er je eigen situatie tussen aantreffen:
 1. Ik ben voor een gecertificeerde opleiding ingeschreven, maar ik heb de opleiding nog niet gevolgd Je zult een uitnodiging krijgen om de opleiding te volgen. Ongeacht het ogenblik waarop je ze volgt, heb je dezelfde rechten als zou je vóór de datum van de inschrijvingsstop de opleiding hebben gevolgd en de test hebben afgelegd.
 2. Ik ben voor een gecertificeerde opleiding ingeschreven, ik heb ze gevolgd, maar ik heb de test nog niet afgelegd Je zult een uitnodiging krijgen om de test af te leggen. Ongeacht het ogenblik waarop je de test aflegt, heb je dezelfde rechten als zou je vóór de datum van de inschrijvingsstop de opleiding hebben gevolgd en de test hebben afgelegd.
 3. Ik ben voor een gecertificeerde opleiding ingeschreven, ik heb ze gevolgd, ik heb de test afgelegd, maar ik heb mijn resultaat nog niet gekregen Als er sinds je inschrijving 365 dagen zijn verlopen, heb je er belang bij om je opnieuw in te schrijven voor de opleiding, of voor een andere opleiding, voor het geval je niet geslaagd zou zijn. De datum voor het eventuele niet-slagen is die van de dag waarop je de test hebt afgelegd, niet die van de dag waarop je het bericht kreeg dat je niet geslaagd bent.
 4. Ik ben stagiair Je kunt je inschrijven in de laatste maand van je stage. Als je echter al een premie voor competentieontwikkeling krijgt, of als je in je vorige situatie (contractueel/stage) al voor een gecertificeerde opleiding was ingeschreven, kun je je onmiddellijk opnieuw inschrijven. Je kunt dus twee keer ingeschreven  zijn  als je situatie is veranderd (contractueel/stage/niveau/schaal/klasse). Je kunt beide inschrijvingen behouden. Je nieuwe inschrijving blijft geldig voor zover je geslaagd bent voor de test van de vorige gecertificeerde opleiding.
 5. Ik ben contractueel Je kunt je inschrijven als je sinds een jaar in hetzelfde niveau werkt. Als je echter al een premie voor competentieontwikkeling krijgt, of als je in het kader van een vorig arbeidscontract al voor een gecertificeerde opleiding was ingeschreven, kun je je onmiddellijk opnieuw inschrijven. Je kunt dus twee keer ingeschreven zijn als je situatie is veranderd (contractueel/stage/niveau/schaal/klasse). Je kunt beide inschrijvingen behouden. Je nieuwe inschrijving blijft geldig voor zover je geslaagd bent voor de test van de vorige gecertificeerde opleiding.
 6. Ik ben onlangs naar het hogere niveau of naar de hogere klasse bevorderd Je kunt je onmiddellijk opnieuw inschrijven als je in je vorige situatie al een premie voor competentieontwikkeling kreeg of al voor een gecertificeerde opleiding was ingeschreven. Je kunt dus twee keer ingeschreven zijn als je situatie is veranderd (contractueel/stage/niveau/schaal/klasse). Je kunt beide inschrijvingen behouden. Je nieuwe inschrijving blijft geldig voor zover je geslaagd bent voor de test van de vorige gecertificeerde opleiding.
 7. Ik krijg een premie voor competentieontwikkeling.Ik zit in de laatste 12 maanden van de geldigheidsduur Je kunt je voor een nieuwe gecertificeerde opleiding inschrijven.
 8. Ik krijg een premie voor competentieontwikkeling. Ik zit in de laatste 12 maanden van de geldigheidsduur. Ik heb me  ingeschreven voor een nieuwe gecertificeerde opleiding, ik heb de test afgelegd en ik ben niet geslaagd Je kunt je pas opnieuw inschrijven als de geldigheidsduur is verlopen.
WANNEER?

Een andere prangende vraag betreft de precieze datum van de inschrijvingsstop. De stafdiensten P&O en de personeelsdiensten stellen alles in het werk om de situatie van de personeelsleden in het inschrijvingssysteem van het OFO tegen 31 december 2012 toe te lichten.

In de regel treedt de maatregel in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat de inschrijvingsstop concretiseert. Over dat koninklijk besluit is op 11 december in Comité B onderhandeld. Het zal op de agenda van een volgende Ministerraad worden geplaatst. We kunnen dus redelijkerwijs aannemen dat het in werking zal treden in de tweede helft van januari 2013. Fedweb deelt de precieze datum mee zodra die bekend is. Voor de toepassing van de principes die in de 8 bovenstaande situaties zijn beschreven, zal rekening worden gehouden met de nieuwe datum. Er wordt echter aangeraden om niet tot de laatste minuut te wachten, als je niet zeker weet wat je in jouw geval moet doen.

EN WAT DAARNA?

Een derde bron van ongerustheid heeft te maken met het feit dat de inschrijving voor de gecertificeerde opleidingen wordt geschrapt terwijl nog niemand weet hoe het nieuwe loopbaansysteem ter vervanging van het huidige er zal uitzien.

Samengevat:
 • De nieuwe loopbaan zal op 1 januari 2014 operationeel zijn.
 • De staatssecretaris voor Ambtenarenzaken zal het overleg met de vakbonden over een hervorming van de loopbaan binnen een budgettair neutraal kader opstarten.
 • Op 1 januari 2014 worden de premies voor competentieontwikkeling geschrapt [= vet lettertype door acodwaso.blogspot.be , niet op Fedweb] en zal het volledige bedrag beschikbaar worden gesteld voor de introductie van een prestatiegericht verloningsbeleid.
 • Bij de integratie van de personeelsleden in de nieuwe loopbaan zal rekening worden gehouden met het feit dat ze al dan niet een competentiepremie kregen.
 • De overgangsmaatregelen zullen na onderhandelingen met de syndicale organisaties worden vastgelegd.
Fedweb houdt u op de hoogte van het verloop van het dossier

Meer info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten