maandag 17 december 2012

Fedweb

Uit: Fedweb Light
Voor alle duidelijkheid: Fedeweb Light is uiteraard geen syndicale uitgave, maar wel van P&O. Hieronder het belangrijkste uit de laatste editie

Gecertificeerde opleidingen: wie, wanneer en wat daarna?
Binnenkort kun je je niet meer inschrijven voor een gecertificeerde opleiding. Als je je afvraagt of je je nog kunt inschrijven, dan vind je op Fedweb alvast 8 situaties die zich kunnen voordoen. Meer op Fedweb

Contractuelen: selectie via Selor
Vanaf 1 januari 2013 kunnen de overheidsdiensten voor de rekrutering van contractuele personeelsleden niet langer de gegevensbank van Selor consulteren en de selectietests organiseren. Meer op Fedweb

Toelagen voor uitzonderlijke prestaties: harmonisatie
De Ministerraad van 13 december 2012 keurde (in tweede lezing) een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een coherent en uniform systeem van toelagen voor uitzonderlijke prestaties voor de hele federale overheid. Meer op Fedweb
[nvdr: Zie ook ons eerder bericht van 2/12/2012: Comité B 28/11/2012 - KB uitzonderlijke prestaties]

Beheersinstrumenten: quickscan 2012
Na de edities van 2009 en 2011, heeft de FOD Personeel en Organisatie de Quickscan ook in 2012 uitgevoerd om een inventaris te maken van de beheersinstrumenten die de federale organisaties gebruiken. Meer op Fedweb

PreviUs.be: programma 2013

PreviUs.be, het federale netwerk voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, stelt haar allereerste jaarprogramma voor. Meer op Fedweb

Compensatiedagen en bloed geven: veranderingen
Sinds 15 december 2012 wordt er geen vervangende verlofdag meer toegekend wanneer een vrije dag van een deeltijds werkend personeelslid samenvalt met een feestdag of een compensatiedag. Daarnaast wordt het verlof voor bloeddonatie (bloedplaatjes en bloedplasma) beperkt tot de duur van de gift (plus ten hoogste 2 uur verplaatsing). De rubrieken "Feest- en brugdagen" en "Afstaan van bloed, organen of weefsels en beenmerg" zijn aangepast.

Verloven: aanpassing van de overzichtstabellen
De overzichtstabellen van de verloven (contractuelen -statutairen) werden aangepast aan de wijzigingen aan het koninklijk besluit van 19 november 1998.

In het Staatsblad

Contractuelen: selectie via Selor
Het koninklijk besluit van 26 november 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten. Meer op Fedweb
Belgisch Staatsblad van 12 december 2012
Gecoördineerde versie beschikbaar op Fedweb begin januari 2013.

Compensatiedagen en bloed geven: veranderingen
Het koninklijk besluit van 26 november 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen. Meer op Fedweb
Gecoördineerde versie op Fedweb
Belgisch Staatsblad van 5 december 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten