dinsdag 13 november 2012

Mededeling saldo ziektekapitaal - KB 19/11/1998

Beste ACOD-lid,

Ondanks het verzoek van de ACOD-afvaardiging (zie ons bericht van 20/10/2012) blijft de overheid in gebreke om zelf ongevraagd aan ieder personeelslid een overzicht van het "ziektekapitaal" te bezorgen.
Hiermee treedt de FOD WASO art. 48bis van het 'verlofbesluit' van 19 november 1998 met de voeten. Dit artikel gebiedt de overheid immers om jaarlijks niet enkel het saldo van het ziektekapitaal te bezorgen, doch ook een overzicht ervan.
Mogelijks zijn sommige overzichten nogal slordig bijgehouden.

We geven de raad aan iedereen om zelf het berekeningsoverzicht van het "ziektekapitaal" op te vragen bij zijn of haar dossierbeheerder op de personeelsdienst. Dit wordt dan vrij vlot bezorgd.
In een aantal gevallen stelden we immers flagrante fouten en tekortkomingen vaststelden.

Dit "ziektekapitaal" wordt vermeerderd met 21 werkdagen per gewerkt jaar.
Deze 21 dagen gelden evenwel slechts voor voltijdse prestaties gedurende een gans jaar. De 21 wordt pro rata verminderd voor deeltijds werk of bepaalde afwezigheden, zoals ziekte :
- 1 dag voor 13-24 ziektedagen
- 2 dagen voor 25-37 ziektedagen
- ...
Dit verworven "ziektekapitaal" wordt telkens uitgerekend op de verjaardag van je dienstanciënniteit.
De ziektedagen worden uiteraard afgetrokken van je opgebouwd "ziektekapitaal".

Meer info vindt men in hoofdstuk VIII van voormeld 'verlofbesluit' van 1998, of bij uw ACOD-afgevaardigde.
Het is nodig dat je binnen de 50 dagen in beroep gaat indien uw overzicht fout is.

Met kameraadschappelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Filip Van Bever <filip.vanbever@gmail.com>
Datum: 20 oktober 2012 09:41
Onderwerp: Fwd: FW: Mededeling saldo ziektekapitaal - KB 19/11/1998
Aan:


Beste ACOD-lid,
In plaats steeds opnieuw iedereen te adviseren zijn persoonlijk overzicht aan te vragen, heeft Walter Vanwanghe - ACOD bij mevrouw Cadiat verzocht om de overzichten aan alle personeelsleden af te leveren zonder dat zij hierom dienen te verzoeken, zodat eenieder de mogelijkheid heeft om zijn persoonlijk ziektekapitaal na te kijken.
Zie hieronder.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

P.S. Het staat je natuurlijk vrij om dit zelf individueel ook aan te vragen. Wat ikzelf inmiddels ook heb gedaan.

________________________________

Van: VANWANGHE Walter
Verzonden: vr 19/10/2012 21:00
Aan: CADIAT Pascale
CC: KNIP

Onderwerp: Mededeling saldo ziektekapitaal - KB 19/11/1998

Geachte mevrouw Cadiat

In het Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, wordt volgende vermelding gemaakt:


Art. 41.
Voor de ganse duur van zijn loopbaan kan de ambtenaar, die wegens ziekte verhinderd is zijn ambt normaal uit te oefenen, ziekteverlof krijgen tot maximum eenentwintig werkdagen per twaalf maanden dienstanciënniteit. . Het verlof wegens ziekte is met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.


Art. 48bis

Elke ambtenaar krijgt jaarlijks het overzicht van het saldo van de verloven waarop artikel 41 van dit besluit hem recht geeft.

Indien de ambtenaar niet akkoord gaat met dit saldo, kan hij bij de directeur stafdienst Personeel en Organisatie binnen de 50 werkdagen een gemotiveerd bezwaar indienen. Deze laatste neemt een beslissing binnen de 50 werkdagen. Wanneer deze termijn verstreken is, wordt het bezwaar aanvaard.
Bij brief van 15/10/2012 werd mij het saldo van mijn ziektekapitaal medegedeeld. Wanneer ik het evenwel niet eens ben met dit saldo heb ik 50 dagen de tijd om gemotiveerd bezwaar in te dienen, alleen beschik ik niet over een overzicht dat het mij mogelijk maakt om dit op een eenvoudige wijze na te kijken om vervolgens aan de hand hiervan een eventueel gefundeerd en gemotiveerd bezwaar in te dienen.

Uit de verontrustende mails die ik van verschillende leden mocht ontvangen blijkt dat iedereen met dit probleem te kampen heeft, temeer dat aan de hand van een overzicht reeds verkeerde berekeningen werden vastgesteld.
Mijn vraag is dan ook om alle personeelsleden een overzicht van de berekening die de basis vormt om hun ziektekapitaal te bepalen, ter beschikking te willen stellen, zonder dat hiervoor uitdrukkelijk dient verzocht.


Met mijn oprechte dank voor de aandacht die u wilt besteden aan deze, naar mijn gevoel, terechte vraag.


Walter Vanwanghe
voorzitter FTC ACOD-WASO

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten