donderdag 29 november 2012

Dringend verzoek aan Pierre-Paul Maeter...

Na de oproep van ACOD schreven er zich reeds sociaal inspecteurs niv. B in voor deelname aan een Gecertificeerde opleiding.

Volgend antwoord van Rudi Castelyns, onze SPOC (Special Point of Contact), lijkt standaard:
"Ik houd mij aan Spoetnic en zie daar dat u als BT 2 vanaf 1/1/2007 gedurende 8 jaar van een competentiepremie geniet, dus tot 31/12/2014. U mag zich dan ook pas vanaf 31/12/2013 (indien dat nog mogelijk zou geweest zijn) inschrijven voor een gecertificeerde opleiding. Over een "hertelling" is mij helemaal niets bekend."

Voor de reden waarom dit wel kan, verwijzen we naar ons bericht van gisteren.
Samengevat:
De datum 31/12/2014 is louter het resultaat is van een 'hertelling' van de 8 jaar vanaf de herinschaling op 1/01/2007 (zie art. 63 van het K.B. van 22/11/2006).
Geteld vanaf bijv. 1/09/2003 (voor wie reeds de eerste keer slaagde) eindigt de geldigheid van deze periode van 8 jaar evenwel op 31/08/2011.
N.a.v. de herinschalingen op 1/01/2007 hertellen komt neer op een geldigheidsperiode van de competentiepremie van méér dan 8 jaar, wat juridisch onzin is, en vooral een nodeloze vertraging van de loopbaan!

Uiteraard moet Rudi Castelyns de instructies van hogerhand volgen.

Maar de voorzitter van onze FOD, Pierre-Paul Maeter, heeft aan de ACOD  gesteld dat hij deze door ons aangevoerde noodzakelijke correcties zal volgen, zoals bovendien ook correct toegepast bij de RSZ-inspecie.
Om onduidelijke redenen was dhr Lippens van ACV daar niet voor te vinden...
Voorzitter Pierre-Paul Maeter stelde evenwel dat hij het advies van P&O zou inwinnen, en zonder antwoord binnen de maand, deze anomaliën zou rechtzetten.
Gezien dit thans een maand geleden is, zal ACOD, gezien de hoogdringendheid, morgen een brief met ingebrekestelling aan Pierre-Paul Maeter richten:
- om de SPOC duidelijk de instructie te geven om de sociaal controleurs (met tussen 8 en 16 j graadanc. op 1/01/2007) die in de eerste periode van BT2 ingeschaald zijn, nog tijdig in december in te schrijven voor hun Gecertificeerde Opleiding. Dit kon immers reeds gebeuren op ten laatste 31/08/2010...
- om de sociaal controleurs (met tussen 16 en 24 j graadanc. op 1/01/2007) vanaf 1/09/2011 in BT3 in te schalen;
- om de sociaal controleurs (met > 24 j graadanc. op 1/01/2007) ook na 1/01/2007 hun competentiepremie toe te kennen voor de volle periode van 8 jaar ingevolge hun geslaagde competentietest in 2004 (vanaf 1/09/2003 + 8 jaar zoals voorgeschreven)

Uiteraard hopen wij op een goede afloop, al kunnen we ervoor vrezen.
Intern wordt alles nagegaan om na het verzoek het juridische steekspel te beginnen...
Wordt vervolgd.

Met kameraadschappelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten