woensdag 23 januari 2013

Chinees geld voor Eden Chocolates (De Tijd)

Dit belooft, als Hendrik Bogaert zijn slim privé-management wil overbrengen naar de overheidsdiensten. Met inbegrip van een beleid zonder te weten wat er daad­wer­ke­lijk op de werkvloer gebeurt. Zo lukt het niet.
Wat een gra­fdel­ver die Bo­gaert: eerst de fa­mi­li­a­le si­ga­ren­fa­briek ver­ko­pen "met be­houd van werk­ge­le­gen­heid", slui­ting één jaar later. Dan een cho­co­la­defa­briek bou­wen (naast de ex-si­ga­ren) met veel geblaat over werk­ge­le­gen­heid, maar weinig wol. Met de centen van de GIMV dank­zij het ons-kent-ons sys­teem een fabriek in China neerpoten, en 't is nog niet ge­noeg. Nu loopt 't in China fout en alweer volgt de slim­me zet om er andermans cen­ten in te pom­pen. An­ders was het fa­mi­li­aal for­tuin al lang in (si­ga­ren)rook op­ge­gaan...


Hieronder het artikel uit De Tijd (19/01/2013):

Chinees geld voor Eden Chocolates

De cho­co­la­de­ma­ker zit in ver­re­gaan­de ge­sprek­ken over de in­stap van één of twee lo­ka­le part­ner(s) in zijn Chi­ne­se en­ti­teit. Hij fo­cust niet meer op zijn eigen merk, maar op huis­mer­ken van re­tai­lers.
Een werk­neem­ster van Eden
Cho­co­la­tes in Suz­hou (Sjang­hai)

CD&V-staats­se­cre­ta­ris Hen­drik Bo­gaert en zijn cho­co­la­de­be­drijf Eden Chocolates staan weer met beide voe­ten op de grond. En­ke­le jaren ge­le­den waren de am­bi­ties groot: de Chi­ne­se markt van­uit Suz­hou (in de buurt van Sjang­hai) ver­o­ve­ren met het cho­co­la­de­merk Senz. Er werd op een be­paald mo­ment zelfs luid­op ge­dacht aan een beurs­gang in China. Eden Cho­co­la­tes zou het eer­ste Bel­gi­sche be­drijf wor­den met een Chi­ne­se no­te­ring.

Maar die am­bi­ties moesten fors te­rug­ge­schroefd wor­den. Eden Cho­co­la­tes streed met on­ge­lij­ke wa­pens. tegen cho­co­la­de­reu­zen als Lindt, Nestlé of Fer­re­ro die hon­der­den mil­joe­nen euro’s in­ves­te­ren in mar­ke­ting. Eden Cho­co­la­tes probeer­de zich met de grote spe­lers te meten, maar ver­brand­de cash in marketing­uit­ga­ven.

‘Voor een kmo die geen deep poc­kets heeft, was het moei­lijk of haast on­mo­ge­lijk die re­cur­ren­te mar­ke­ting­in­ves­te­rin­gen te doen’, stelt een waar­ne­mer. Boven op die kos­ten, ble­ven ook de in­kom­sten uit, want de ver­koop van Senz viel fors tegen. De ves­ti­ging van de groep in Suz­hou draai­de an­der­half jaar ge­le­den maar op een klein deel van haar ca­pa­ci­teit.

Over een an­de­re boeg

En­ke­le maan­den ge­le­den be­slis­ten het ma­na­ge­ment en de aan­deel­hou­ders van Eden Cho­co­la­tes om het over een an­de­re boeg te gooi­en en zich voort­aan te concen­tre­ren op de pro­duc­tie van cho­co­la­de onder het huis­merk van Chi­ne­se en Azi­a­ti­sche dis­tri­bu­tie­groe­pen (pri­va­te label). Voor die klan­ten - zeg maar de Azia­ti­sche Col­ruyts - maakt Eden Cho­co­la­tes pra­li­nes, cho­co­la­de­re­pen en truffels, maar ook cho­co­la­de die ge­bruikt wordt in ad­vent­ka­len­ders of in Dis­ney-beeld­jes. Eden Cho­co­la­tes heeft daar een li­cen­tie voor ge­te­kend met de Ame­ri­kaan­se en­ter­tain­men­treus.

Van­daag ver­te­gen­woor­digt pri­va­te label het groot­ste deel van het pro­duc­tie­vo­lu­me in China. Maar dat brengt niet nood­za­ke­lijk meer op, want de mar­ges op pri­va­te­la­bel­pro­duc­ten zijn klei­ner dan die op mer­ken.

Senz wordt even­wel niet vol­le­dig stop­ge­zet. ‘De in­ves­te­rin­gen om het merk in de markt te zet­ten zijn fors ge­re­du­ceerd. We doen het nu stap voor stap’, zegt een bron bin­nen het be­drijf. De ver­koop van Senz doet het naar ver­luidt - zelfs zon­der mar­ke­ting, maar dank­zij een be­te­re dis­tri­bu­tie - erg goed. En de ca­pa­ci­teit van de fa­briek in Suz­hou wordt, vol­gens die­zelf­de bron, steeds beter benut. Eden Cho­co­la­tes zou in het boek­jaar 2012/2013  1.​200 ton cho­co­la­de moe­ten ver­ko­pen, 200 ton meer dan het jaar voor­dien.

Fi­nan­ci­eel

Het fi­nan­ciële plaat­je ziet er nog steeds niet roos­kleu­rig uit. Ge­con­so­li­deer­de cijfers zijn niet voor­han­den, maar de groep zou meer dan vijf jaar na haar oprich­ting nog steeds rode cij­fers slik­ken. Al lijkt een ope­ra­ti­o­neel nul­re­sul­taat zich te pro­fi­le­ren.

Om de be­lang­rij­ke ver­lie­zen weg te wer­ken en de ba­lans op te kui­sen, drong een her­ka­pi­ta­li­sa­tie zich op. Tot nu toe fi­nan­cier­den een reeks Bel­gi­sche investeerders het be­drijf. Maar vol­gens onze in­for­ma­tie zal het verse ka­pi­taal deze keer van een Chi­ne­se part­ner komen. De on­der­han­de­lin­gen daar­over zit­ten in een ver sta­di­um. De Chi­nees met wie er wordt ge­praat is een ex-werk­ne­mer van de Zwit­ser­se cho­co­la­de­gi­gant Barry Cal­l­e­baut. (Voor de anek­do­te: Barry Cal­l­e­baut heeft in Suz­hou een ves­ti­ging op een steen­worp van die van Eden Choco­la­tes). ‘Hij zou niet enkel vers geld aan­bren­gen, maar ook zijn ken­nis van de cho­co­la­de­markt en de re­tail­sec­tor’, stelt een bron.

Er is spra­ke over een in­jec­tie van ‘een paar mil­joen euro’. Mo­ge­lijk wordt nog een twee­de lo­ka­le in­ves­teer­der aan boord ge­he­sen. Het is de be­doe­ling dat die in­ves­teer­der(s) een sub­stan­tiële min­der­heid krijgt (krij­gen) in de Chi­ne­se poot van Eden Cho­co­la­tes, naar ver­luidt 20 tot 30 pro­cent.

De groep be­staat uit drie ven­noot­schap­pen: een top­hol­ding, een sla­pen­de Belgische ven­noot­schap - waar­in de on­der­tus­sen ge­slo­ten ves­ti­ging in Jab­be­ke zat - en de Chi­ne­se en­ti­teit. De top­hol­ding blijft in han­den van Hen­drik Bo­gaert - die er al een jaar geen be­stuur­der meer is - en de Bel­gi­sche in­ves­teer­ders. Het gaat onder meer om Agri + (het fonds van Gimv en de Boe­ren­bond), het Bel­gisch-Chi­nees in­ves­te­rings­fonds, de on­der­ne­mers Luc Geu­ten (Mi­tis­ka), Rudi Mariën (ex-In­n­o­ge­ne­tics) en Tho­mas Baert (Chin­af­loors) en het ma­na­ge­ment onder lei­ding van Wim Pe­ter­mans.

http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_consumptie/Chinees_geld_voor_Eden_Chocolates.9292306-3074.art

ingescand artikel weergeven

Lees ook bericht dd. 15/01/2013: De Chinese pralines van Hendrik Bogaert

Update: Zie ook http://www.retaildetail.be/nl/belgie/food/item/15158-eden-chocolates-in-verregaande-gesprekken-met-chinese-investeerders

Geen opmerkingen:

Een reactie posten