maandag 21 januari 2013

Ministerraad 18/01/2013

Bogaert werkt zijn afbraakpolitiek verder uit, maar Niet met ons!

Hieronder in cursief de verkoopsteksten waarmee de regering haar maatregelen aankondigt aan de pers... 
(voor de persberichten van het regime: http://presscenter.org/nl/home/pressreleases/cmr/75543 )


Beslissingen ministerraad 18/01/2013 :
1) gecertificeerde opleidingen
2) beroep voor contractuelen na evaluatie
3) wijziging van de loopbaanonderbreking in de openbare sector.1)
"Personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit niet meer inschrijven voor de gecertificeerde opleidingen. Met deze beslissing voert de ministerraad de beslissing van de begrotingsopmaak definitief uit na advies van de Raad van State en overleg met de vakbonden in Comité B.
De ministerraad beslist op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert de inschrijving voor een gecertificeerde opleiding vanaf inwerkingtreding van het koninklijk besluit te schrappen. De personeelsleden die ingeschreven zijn voor deze datum kunnen de opleiding nog volgen en behouden dan de premie, en kunnen in voorkomend geval naar een hogere schaal overgaan als ze geslaagd zijn. De personeelsleden die nu recht hebben op een premie behouden ze en kunnen in voorkomend geval naar een hogere schaal overgaan."

Opmerkingen:
a) Deze maatregel treedt in principe in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (wellicht een van de komende dagen).
Dus voorlopig is inschrijving voor een gecertificeerde opleiding nog mogelijk (zoals naar verluidt ook bevestigd door de heer Rudi Castelyns, SPOC in onze FOD.
b) Dit persbericht betreft enkel de presentatie van de schrapping van de gecertificeerde opleidingen aan de pers, en doet (ondanks de formuleringen) helemaal (nog) geen afbreuk aan het eerder geformuleerde voornemen van de regering om vanaf 1/01/2014 alle competentiepremies te schrappen en ons huidig loopbaansysteem af te schaffen.
c) Hier vind je het protocol van niet-akkoord van het gemeenschappelijk vakbondsfront.
P.S.   d) Zie bericht Guido Rasschaert onderaan


2)
"Contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten kunnen in het kader van de evaluatiecyclus beroep aantekenen tegen hun eindevaluatie. De ministerraad keurt hiervoor het ontwerp van koninklijk besluit definitief goed*.

Het contractueel personeelslid van de federale overheid zal binnenkort beroep kunnen aantekenen tegen de eindevaluatie onvoldoende in het evaluatiestelsel van de ontwikkelcirkels net zoals de statutaire ambtenaren. Die mogelijkheid bestaat ook tegen de evaluaties uitstekend, voldoet aan de verwachting, te ontwikkelen.

Het personeelslid kan bij de leidend ambtenaar van zijn overheidsdienst beroep aantekenen tot 20 werkdagen nadat hij in kennis is gebracht van de evaluatie. De leidend ambtenaar geeft het beroep door aan een van de bevoegde commissies. De nieuwe commissies zijn:

- de interdepartementale beroepscommissie die bevoegd is voor beroepen in de federale overheidsdiensten het ministerie van Landsverdediging
- de interparastatale beroepscommissie die bevoegd is voor de beroepen in de openbare instellingen van sociale zekerheid
- de gemeenschappelijke beroepscommissie die bevoegd is voor beroepen in de instellingen van openbaar nut

*ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie en andere bepalingen betreffende de evaluatie."


Opmerking: De regering zegt in haar persbericht niet dat er een gevaar schuilt wanneer men in beroep gaat tegen zijn evaluatie (risico om een lagere vermelding te krijgen).


3)
"De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de loopbaanonderbreking in de openbare sector wijzigt.
Vanaf 1 februari 2013 worden de 60 maanden loopbaanonderbreking waar personeelsleden van de openbare sector recht op hebben, opgesplitst in 12 maanden niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking en 48 maanden gemotiveerde loopbaanonderbreking. De voorwaarden worden zo gelijkgesteld met het tijdskrediet in de privé-sector. Het bijkomend recht van 48 maanden kan opgenomen worden om:
- zorg te dragen voor een kind tot 8 jaar
- palliatieve zorgen te verlenen
- een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan
- een opleiding te volgen
- voor zijn kind met handicap tot 21 jaar te zorgen
Het ontwerp wordt voor onderhandeling met de vakbonden voorgelegd aan Comité A"


Zie ons bericht van 30/12/2012: Loopbaanonderbreking als voorwaardelijk recht?
Ja dus... enkel en alleen het eerste jaar is dan nog een onvoorwaardelijk recht.P.S.   Het persbericht van de Ministerraad dd. 18/01/2013 in verband met de Gecertificeerde Opleidingen (pt.1) hierboven) is minstens verwarrend, zoniet misleidend opgesteld (wat we al hadden doorzien).
We ontvingen volgend bericht van Guido Rasschaert, nationaal secretaris ACOD Overheidsdiensten,  dd. dinsdag 22 januari 2013:


"Gisteren heb ik jullie de officiële mededeling van de Ministerraad gestuurd over de definitieve beslissing om de inschrijvingen GO te stoppen.

Sommigen denken dat het allemaal nog zal meevallen maar dat is niet correct.

Samengevat nog eens de beslissing :

     *   De nieuwe loopbaan zal op 1 januari 2014 operationeel zijn.
     *   De staatssecretaris voor Ambtenarenzaken zal het overleg met de vakbonden over een hervorming van de loopbaan binnen een budgettair neutraal kader opstarten.
     *   Op 1 januari 2014 worden de premies voor competentieontwikkeling geschrapt en zal het volledige bedrag beschikbaar worden gesteld voor de introductie van een prestatiegericht verloningsbeleid.
     *   Bij de integratie van de personeelsleden in de nieuwe loopbaan zal rekening worden gehouden met het feit dat ze al dan niet een competentiepremie kregen.
     *   De overgangsmaatregelen zullen na onderhandelingen met de syndicale organisaties worden vastgelegd.
Er is dus geen enkele reden om gerust te zijn.

Morgen starten de 'besprekingen' maar gelet op wat we lezen in de pers (vandaag nog in Humo) ziet het er niet positief uit."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten